Print Graphic

Smo Skupina Gorenje

Poudarki iz poslovanja

Poudarki iz poslovanja Skupine Gorenje
     primerljivo
v mio EUR201120102009200820112010Sprememba (%)
Konsolidirani prihodki od prodaje 1.422,2 1.382,2 1.185,9 1.330,8 1.288,1 1.221,8 5,4%
EBITDA 86,7 108,7 68,2 94,0 85,4 91,4 -6,6%
EBITDA marža v % 6,1% 7,9% 5,8% 7,1% 6,6% 7,5% /
EBIT 36,5 56,4 12,1 36,9 41,1 41,9 -1,9%
EBIT marža v % 2,6% 4,1% 1,0% 2,8% 3,2% 3,4% /
Celotni poslovni izid 11,1 22,5 -9,3 15,5 15,1 8,0 88,8%
Poslovni izid poslovnega leta 9,1 20,0 -12,2 10,2 11,3 4,9 130,6%
ROS v % 0,6% 1,4% -1,0% 0,8% 0,9% 0,4% /
Prosti denarni tok (ožji)* 35,8 17,8 33,0 -45,1 18,4 7,2 154,7%
Neto finančni dolg** 382,5 401,2 425,1 463,7 388,5 377,6 2,9%
Neto finančni dolg / EBITDA 4,4 3,7 6,2 4,9 4,5 4,1 10,1%
Donos na delnico (v EUR) 0,57 1,34 -0,83 0,66 0,71 0,32 119,5%
* Poslovni izid poslovnega leta + amortizacija – Capex + Dezinvestiranje –+ sprememba zalog -+ sprememba terjatev do kupcev -+ sprememba obveznosti do dobaviteljev
** Dolgoročne finančne obveznosti + kratkoročne finančne obveznosti – denar in njegovi ustrezniki
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Rast obsega prodaje

Obseg prodaje (v MEUR)

Nizka rast prodaje aparatov za dom, pomembna rast v segmentu ekologije, energetike in storitev. Več ...

EBIT ohranil raven leta 2010

EBIT (v MEUR) / EBIT marža v %

Slabitev bruto marže zaradi spremenjene strukture prodaje in visoke rasti cen surovin in materiala, pozitiven učinek nekaterih dogodkov, neodvisnih od tekočega poslovanja. Izguba pri poslovanju divizije Notranja oprema in Skupine Asko. Več ...

Preseganje lanske in načrtovane ravni prostega denarnega toka

Prosti denarni tok (ožji) (v MEUR)

Pomemben učinek optimiranja čistega obratnega kapitala, osredotočenega vlaganja, dezinvestiranja poslovnega področja Energetika in dela poslovno nepotrebnih nepremičnin. Več ...

Znižanje ravni čiste zadolženosti

Neto finančni dolg / EBITDA

Doseganje finančnih zavez, izboljšanje kazalnika razmerja čistega finančnega dolga do EBITDA. Več ...