Print Graphic

Skupina 19: Davek iz dobička

#2.006|TEUR

Davek iz dobička je izkazan z upoštevanjem dejanske obveznosti iz naslova obračuna davka od dohodka pravnih oseb in ugotovljenih odloženih terjatev ter obveznosti za davek.

v TEUR20112010
Dejansko obračunani davek 5.600 5.049
Odloženi davek -3.594 -2.601
Skupaj 2.006 2.448

Prikaz efektivnih stopenj davka od dohodka pravnih oseb:

v TEUR2011201120102010
Poslovni izid pred davki   11.112   22.472
Davek, obračunan z uporabo splošne davčne stopnje 20,0% 2.222 20,0% 4.494
Prilagoditev za davčno stopnjo iz drugih davčnih območij -9,0% -1.000 6,8% 1.534
Davčno nepriznani odhodki 29,1% 3.233 -16,5% -3.703
Davčno izvzeti prihodki -16,4% -1.820 8,3% 1.862
Davčne olajšave -13,1% -1.459 -6,6% -1.486
Davčne izgube 17,3% 1.926 0,1% 28
Druge razlike -9,9% -1.096 -1,3% -281
Davek iz dobička 18,1% 2.006 10,9% 2.448

V drugem vseobsegajočem donosu so bile v letu pripoznane naslednje vrednosti odloženega davka:

v TEUR2011 
 Vrednost pred davkomDavekVrednost po obdavčitvi
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev -135 27 -108
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid 0 0 0
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem -7.499 1.015 -6.484
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid 2.154 0 2.154
Sprememba poštene vrednosti zemljišč -1 31 30
Tečajne razlike pri prevedbi tujih podjetij 1.148 0 1.148
Drugi vseobsegajoči donos -4.333 1.073 -3.260
v TEUR2010 
 Vrednost pred davkomDavekVrednost po obdavčitvi
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev 50 -17 33
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid 145 -33 112
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem 317 -17 300
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid 0 0 0
Sprememba poštene vrednosti zemljišč -7.777 158 -7.619
Tečajne razlike pri prevedbi tujih podjetij -8.563 0 -8.563
Drugi vseobsegajoči donos -15.828 91 -15.737