Print Graphic

Skupina 18: Neto finančni odhodki

|Neto finančni odhodki#25.388|TEUR|Finančni prihodki#15.199|TEUR|Neto finančni odhodki#40.587|TEUR
Finančni prihodki
v TEUR20112010
Prihodki od dividend od naložb, razpoložljivih za prodajo 127 305
Prihodki od obresti 3.016 3.333
Sprememba poštene vrednosti obrestnih zamenjav 0 199
Prihodki od neto tečajnih razlik 0 921
Dobiček iz odprodaje odvisnih družb 3.591 0
Dobiček pri likvidaciji odvisne družbe 3.747 0
Prihodki od realiziranih valutnih terminskih poslov 246 175
Drugi finančni prihodki 4.472 7.552
Skupaj 15.199 12.485
Finančni odhodki
v TEUR20112010
Odhodki za obresti 23.425 19.438
Odhodki od realiziranih poslov obrestnih zamenjav 2.155 1.696
Odhodki od neto tečajnih razlik 1.222 0
Odhodki od realiziranih valutnih terminskih poslov 0 2.625
Sprememba poštene vrednosti valutnih terminskih poslov 373 4.197
Izgube pri odtujitvi za prodajo razpoložljivih finančnih naložb 0 792
Slabitev naložb, razpoložljivih za prodajo 1.373 699
Slabitev terjatev do kupcev 6.794 8.317
Slabitev posojil 91 5.332
Drugi finančni odhodki 5.154 3.355
Skupaj 40.587 46.451

S slabitvijo terjatev in posojil v višini 6.885 TEUR (v letu 2010: 13.649 TEUR) je zagotovljena poštena vrednost poslovnih terjatev in danih posojil.

Slabitev naložb v višini 1.373 TEUR (699 TEUR v letu 2010) se nanaša na finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, ki so bile prevrednotene na tržno vrednost.

Finančni prihodki in odhodki pripoznani neposredno v drugem vseobsegajočem donosu (neto)
v TEUR20112010
Čista sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem -6.484 300
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid 2.154 0
Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev -108 33
Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid 0 112
Tečajne razlike pri prevedbi tujih podjetij 1.148 -8.563
Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu -3.290 -8.118
Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, ki pripadajo lastnikom matične družbe -3.290 -8.118
Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, ki pripadajo neobvladujočim deležem 0 0