Print Graphic

Skupina 17: Drugi poslovni odhodki

#25.576|TEUR
v TEUR20112010
Odpis zalog na iztržljivo vrednost 2.631 2.202
Odtujitev in slabitev sredstev 607 3.483
Druge dajatve 3.724 3.557
Drugi odhodki 18.614 13.361
Skupaj 25.576 22.603

Druge dajatve zajemajo dajatve za uporabo stavbnega zemljišča, vodarino, okoljske takse, članarine v zakonsko obveznih združenjih in druge obvezne dajatve.

Drugi odhodki zajemajo predvsem izdatke za varstvo okolja, kjer se pretežni del nanaša na stroške, vezane na Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi, stroške prestrukturiranja skupine Asko ter stroške štipendij in odškodnin.