Print Graphic

Skupina 15: Stroški dela

#265.850|TEUR
v TEUR20112010
Stroški plač 202.759 181.343
Stroški socialnih zavarovanj 37.066 35.374
Drugi stroški dela 26.025 27.725
Skupaj 265.850 244.442

Med drugimi stroški dela so zajeti stroški oblikovanja rezervacij za odpravnine in pokojnine v višini 2.869 TEUR (v letu 2010: 2.939 TEUR).

Del stroškov plač (3.567 TEUR) je bil uporabljen za oblikovanje rezervacij iz državnih podpor pri družbi Gorenje I.P.C., d.o.o., ki ima status invalidskega podjetja.

Drugi stroški dela se pretežno nanašajo na regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela, odpravnine in jubilejne nagrade, skladno z nacionalno delovnopravno zakonodajo in notranjimi predpisi družb.

Število zaposlenih po divizijah
 Na dan 32.12.Povprečje
 2011201020112010
Divizija aparatov za dom 8.850 8.577 8.907 8.905
Divizija notranje opreme 644 825 749 926
Divizija ekologije, energetike in storitev 1.226 1.319 1.276 1.343
Skupaj 10.720 10.721 10.932 11.174