Print Graphic

Skupina 13: Drugi poslovni prihodki

#52.522|TEUR
v TEUR20112010
Prihodki od subvencij, dotacij in kompenzacij 6.813 4.883
Prihodki od najemnin 1.200 1.206
Prihodki od črpanj in odprave rezervacij 17.328 5.557
Prihodki od porabe odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor 3.816 3.755
Dobički od prodaje nepremičnin, opreme in naprav 3.644 2.321
Slabo ime 0 13.337
Drugi poslovni prihodki 19.721 16.495
Skupaj 52.522 47.554

Prihodki od porabe odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor v višini 3.816 TEUR se nanašajo na invalidsko podjetje Gorenje I.P.C., d.o.o., kjer je črpanje potekalo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Med drugimi poslovnimi prihodki se glavnina nanaša na prihodke od odškodnin, prihodke, vezane na Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi, prihodke od odpisa dolgov in ostale prihodke iz poslovanja.

Prihodki od najemnin
v TEUR20112010
Najemnine do 1 leta 522 470
Skupaj 522 470