Print Graphic

Skupina 40: Finančni inštrumenti

Kreditno tveganje

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila:

v TEUR20112010
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 16.692 11.940
Posojila 23.306 36.229
Terjatve do kupcev in druge terjatve 285.799 350.452
Depoziti 2.990 1.185
Druge finančne terjatve 1.302 3.961
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 101.620 82.728
Skupaj 431.709 486.495

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po geografskih regijah je bila:

v TEUR20112010
Zahodna Evropa 93.889 95.553
Vzhodna Evropa 158.947 205.116
Ostali svet 3.075 5.615
Skupaj 255.911 306.284

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po vrstah kupcev je bila:

v TEUR20112010
Kupci na debelo 191.163 220.572
Kupci na drobno 56.170 78.626
Ostali 8.578 7.086
Skupaj 255.911 306.284

Zapadlost terjatev do kupcev na dan poročanja je bila:

v TEURBruto
vrednost
PopravekBruto
vrednost
Popravek
  2011 2011 2010 2010
Nezapadle 201.056   237.229  
Zapadle od 1 do 45 dni 21.609   33.647  
Zapadle od 46 do 90 dni 7.997   8.063  
Zapadle od 91 do 180 dni 6.024   8.407  
Zapadle nad 180 dni 42.206 22.981 42.080 23.142
Skupaj 278.892 22.981 329.426 23.142

Gibanje popravka vrednosti terjatev

v TEUR20112010
Začetno stanje 1.1. 23.142 20.406
Tečajne razlike -185 -57
Slabitev terjatev 6.794 8.317
Izterjane odpisane terjatve -2.786 -1.868
Dokončen odpis terjatev -3.540 -3.836
Spremembe v Skupini -444 180
Končno stanje 31.12. 22.981 23.142

Plačilnosposobnostno tveganje

V nadaljevanju je prikazana zapadlost finančnih obveznosti:

31. 12. 2011
v TEURKnjigovod. vrednostPogodbeni
denarni
tokovi
1 leto ali
manj
1–2 leti2–5 letVeč kot
5 let
Neizvedene finančne obveznosti
Bančna posojila 366.342 404.296 165.466 72.757 165.627 446
Posojila od drugih 104.223 119.172 27.150 24.710 66.230 1.082
Druge finančne obveznosti 8.016 8.379 6.829 416 619 515
Poslovne in druge obveznosti 245.689 245.689 245.689      
Skupaj 724.270 777.536 445.134 97.883 232.476 2.043

Izvedene finančne obveznosti
Obrestne zamenjave -5.134 -4.508 -1.896 -1.196 -1.416  
Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem -393 -393 -393      
Odliv -393 -393 -393      
Priliv            
Druge terminske valutne pogodbe            
Odliv            
Priliv            
Skupaj -5.527 -4.901 -2.289 -1.196 -1.416  
31. 12. 2010
v TEURKnjigovod. vrednostPogodbeni
denarni
tokovi
1 leto ali
manj
1–2 leti2–5 letVeč kot
5 let
Neizvedene finančne obveznosti
Bančna posojila 459.513 496.294 225.736 105.381 158.796 6.382
Posojila od drugih 1.946 2.102 2.102      
Druge finančne obveznosti 8.303 10.448 2.434 2.434 4.090 1.490
Poslovne in druge obveznosti 302.846 302.846 302.846      
Skupaj 772.608 811.690 533.118 107.815 162.886 7.872

Izvedene finančne obveznosti
Obrestne zamenjave -58 -68 -51 -17    
Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem -20 -20 -20      
Odliv -20 -20 -20      
Priliv            
Druge terminske valutne pogodbe -14.107 -14.107 -14.107      
Odliv -14.107 -14.107 -14.107      
Priliv            
Skupaj -14.185 -14.195 -14.178 -17    

Valutno tveganje

Izpostavljenost Skupine valutnemu tveganju

31. 12. 2011
v TEUREURHRKDKKPLNRSDCZKOstalo
Terjatve do kupcev 142.638 28.698 8.074 6.212 13.724 8.529 48.036
Finančne obveznosti (posojila) -454.555   -3.651   -64 -8.345 -3.950
Obveznosti do dobaviteljev -164.447 -1.665 -2.036 -1.565 -5.009 -4.597 -14.929
Izpostavljenost finančnega položaja -476.364 27.033 2.387 4.647 8.651 -4.413 29.157
Terminske valutne pogodbe             7.600
Neto izpostavljenost -476.364 27.033 2.387 4.647 8.651 -4.413 36.757
31. 12. 2010
v TEUREURHRKDKKPLNRSDCZKOstalo
Terjatve do kupcev 189.874 31.762 4.490 6.682 13.919 7.446 52.111
Finančne obveznosti (posojila) -423.861 -601 -684 -101 -939 -14.506 -18.821
Obveznosti do dobaviteljev -201.795 -1.850 -1.491 -1.638 -6.799 -5.354 -18.093
Izpostavljenost finančnega položaja -435.782 29.311 2.315 4.943 6.181 -12.414 15.197
Terminske valutne pogodbe             -8.295
Neto izpostavljenost -435.782 29.311 2.315 4.943 6.181 -12.414 6.902

Med letom so se uporabljali naslednji pomembni menjalni tečaji:

 Povprečni tečajTečaj na dan poročanja
  2011 2010 2011 2010
HRK 7,438 7,289 7,537 7,383
CZK 24,589 25,294 25,787 25,061
DKK 7,451 7,447 7,434 7,454
RSD 101,910 102,762 103,630 107,470
PLN 4,119 3,995 4,458 3,975

Analiza občutljivosti

5-odstotno povečanje evra glede na navedene valute na dan 31.12. bi povečalo (zmanjšalo) poslovni izid poslovnega leta za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse druge spremenljivke, zlasti obrestne mere, ostanejo nespremenjene. Analiza je pripravljena na enak način za leto 2010.

31. 12. 2011v TEUR
Poslovni izid poslovnega leta
HRK -1.352
DKK -119
PLN -232
RSD -433
CZK 221
Ostale valute -779
31. 12. 2010v TEUR
Poslovni izid poslovnega leta
HRK -1.466
DKK -116
PLN -247
RSD -309
CZK 621
Ostale valute -345

5-odstotno zmanjšanje vrednosti evra glede na navedene valute na dan 31. 12. bi imelo enak učinek v nasprotni smeri, ob predpostavki, da vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.

Obrestno tveganje

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere Skupine je bila naslednja:

v TEUR20112010
Finančni inštrumenti s stalno obrestno mero    
Finančna sredstva 6.472 11.271
Finančne obveznosti 64.892 96.273

Finančni inštrumenti s spremenljivo obrestno mero
   
Finančna sredstva 16.833 24.959
Finančne obveznosti 405.673 363.240

Analiza občutljivosti poštene vrednosti finančnih inštrumentov s stalno obrestno mero

Skupina nima finančnih inštrumentov s stalno obrestno mero, opredeljenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, in izpeljanih finančnih inštrumentov, opredeljenih za ščitenje poštene vrednosti pred tveganjem. Sprememba obrestne mere na dan poročanja tako ne bi vplivala na poslovni izid poslovnega leta.

Analiza občutljivosti denarnega toka pri finančnih inštrumentih z variabilno obrestno mero

Sprememba obrestne mere za 50 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) poslovni izid poslovnega leta za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene. Analiza je pripravljena na enak način za leto 2010.

v TEURPoslovni izid poslovnega letaDrugi vseobsegajoči donos
  povečanje
za 50 bt
zmanjšanje
za 50 bt
povečanje
za 50 bt
zmanjšanje
za 50 bt
31. december 2011
Inštrumenti po variabilni obrestni meri -4.707 4.707    
Pogodba o zamenjavi obrestnih mer 526 -526 1.499 -1.499
Variabilnost denarnega toka (neto) -4.181 4.181 1.499 -1.499

31. december 2010
Inštrumenti po variabilni obrestni meri -4.122 4.122    
Pogodba o zamenjavi obrestnih mer        
Variabilnost denarnega toka (neto) -4.122 4.122