Print Graphic

Skupina 37: Obveznosti do dobaviteljev

#194.248|TEUR

V okviru celotnega stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 194.248 TEUR skupina Gorenje na dan 31. 12. 2011 ne izkazuje poslovnih obveznosti do članov nadzornega sveta, članov uprave in notranjih lastnikov.