Print Graphic

Skupina 36: Kratkoročne finančne obveznosti

#181.649|TEUR
v TEUR20112010
Posojila od bank 62.866 103.207
Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti do bank 85.078 102.542
Posojila od drugih podjetij 1.187 1.803
Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti do drugih 20.658 143
Obveznosti za obresti iz financiranja 461 805
Obveznosti iz dividend 184 184
Izvedeni finančni inštrumenti 5.527 14.185
Druge finančne obveznosti 5.688 146
Skupaj 181.649 223.015

Družba Gorenje, d.d., je imela na dan 31.12.2011 sklenjenih valutnih terminskih poslov (forwardov) v skupni vrednosti varovanih postavk 7.600 TEUR. Z valutnimi terminskimi posli smo v poslovnem letu 2011 varovali gibanje razmerij EUR/PLN, EUR/USD, EUR/HUF. Ob koncu leta je izkazano varovanje valutnega razmerja EUR/USD. Zapadlost poslov je kratkoročna (do enega leta).

Skupna vrednost varovanih postavk družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2011, za katere je družba sklenila posle obrestnih zamenjav, je znašala 157.066 TEUR. S posli obrestnih zamenjav varujemo gibanje variabilne obrestne mere EURIBOR. Zapadlost poslov je dolgoročna, in sicer postopna do 15.06.2016.

Druge finančne obveznosti se v pretežni meri nanašajo na obveznosti iz naslova odkupa terjatev pri krovni družbi v višini 3.434 TEUR.

Kratkoročna posojila od bank
ValutaZnesek v valuti (v 000)Znesek v TEURObrestna mera
      Od Do
EUR 131.934 131.934 1,77% 12,00%
CZK 215.197 8.345 1,70% 2,34%
HUF 85.702 272 8,03% 8,03%
TRY 8.874 3.632 10,50% 17,00%
RSD 6.609 64 13,75% 13,75%
DKK 27.140 3.651 3,87% 5,20%
UAH 490 46 12,70% 12,70%
Skupaj   147.944    
Kratkoročna posojila od drugih družb
ValutaZnesek v valuti (v 000)Znesek v TEURObrestna mera
      Od Do
EUR   21.845 2,36% 5,95%
Skupaj   21.845    

Efektivna obrestna mera bistveno ne odstopa od pogodbene obrestne mere.

Zavarovanjev TEUR
Menice 98.208
Finančne zaveze 92.672
Garancije 69.383

Nekatera posojila so zavarovana z več oblikami zavarovanj hkrati. Garancije se nanašajo na dane garancije in poroštva, ki sta jih za obveznosti družb v Skupini poslovnim bankam izdali družbi Gorenje, d.d., in Gorenje Beteiligungs GmbH

Gorenje, d.d., ima z bančnimi partnerji v kreditnih pogodbah vključene finančne zaveze, za katere se pričakuje, da so v celoti izpolnjene na podlagi revidiranih konsolidiranih finančnih izkazov za posamezno poslovno leto. Del finančnih zavez, ki se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC pa se preverja na trimesečni ravni.

Zaradi pričakovane kršitve finančnih zavez je podjetje že konec leta 2011 pristopilo k bančnim partnerjem (z izjemo mednarodne finančne korporacije IFC) s prošnjo za spregled finančnih zavez za računovodske izkaze za poslovno leto 2011; potrditev spregleda je prejelo od vseh bančnih partnerjev za vse kreditne linije in garancijske posle, ki so zavarovani s finančnimi zavezami. Spregled finančnih zavez velja za poslovno leto 2011.

Finančne zaveze, ki se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC se konec leta 2011 v celoti izpolnjujejo.