Print Graphic

Skupina 32: Donos na delnico

Donos na delnico znaša v letu 2011 0,57 EUR (1,34 EUR v letu 2010). Družba nima prednostnih delnic, zato je osnovni in prilagojeni donos na delnico enak.

Osnova za izračun kazalnika donosa na delnico sta poslovni izid poslovnega leta Skupine in tehtano povprečje navadnih delnic v obdobju:

2011v TEUR
Poslovni izid poslovnega leta 8.965
Tehtano povprečno število navadnih delnic 15.785.565
Donos na delnico, osnovni / prilagojeni (v EUR) 0,57
2010v TEUR
Poslovni izid poslovnega leta 19.923
Tehtano povprečno število navadnih delnic 14.847.127
Donos na delnico, osnovni / prilagojeni (v EUR) 1,34

Vse izdane delnice so istega razreda in omogočajo lastniku udeležbo pri upravljanju družbe. Vsaka delnica predstavlja en glas in pravico do dividende.

V letu 2011 družba delničarjem ni izplačala dividend.