Print Graphic

Skupina 31: Kapital

#397.819|TEUR

Osnovni kapital družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2011 znaša 66.378.217,32 EUR (31.12.2010: 66.378.217,32 EUR) in je razdeljen na 15.906.876 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic.

Kapitalske rezerve v višini 175.575 TEUR predstavljajo presežek nad nominalno vrednostjo vplačanih delnic v višini 64.352 TEUR, presežek nad knjigovodsko vrednostjo odtujenih lastnih delnic v višini 15.313 TEUR (v letu 2008 je bilo za nakup družbe Atag odtujenih 1.070.000 lastnih delnic) in splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 78.048 TEUR ter druge učinke prehoda na MSRP.

Zakonske in statutarne rezerve v višini 22.719 TEUR vključujejo zakonske rezerve v višini 12.895 TEUR (31.12.2010: 12.895 TEUR), rezerve za lastne delnice v višini 3.170 TEUR (31.12.2010: 3.170 TEUR) in statutarne rezerve v višini 6.654 TEUR (31.12.2010: 5.925 TEUR).

Prevedbena rezerva se je v primerjavi z letom 2010 povečala za 1.148 TEUR in je na dan 31.12.2011 znašala 9.990 TEUR. Povečanje je v celoti posledica tečajnih razlik, ki nastanejo pri preračunu posameznih postavk računovodskih izkazov odvisnih družb v tujini iz lokalnih valut v valuto poročanja.

Lastne delnice v višini 3.170 TEUR se izkazujejo kot odbitna postavka kapitala in so izkazane po nabavni vrednosti.

Spremembe rezerve za pošteno vrednost, so prikazane v spodnji tabeli

v TEURRezerva za pošteno vrednost zemljiščRezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstevRezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentovSkupaj
Stanje 1.1.2011 9.842 3.500 -48 13.294
Prevrednotenje zemljišč        
Prodaja zemljišč -1     -1
Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem     -7.499 -7.499
Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid     2.154 2.154
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih fin. sredstev   -135   -135
Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev        
Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev        
Odtujitev odvisne družbe        
Nakupi neobvladujočih deležev        
Odloženi davki 31 27 1.015 1.073
Stanje 31.12.2011 9.872 3.392 -4.378 8.886
v TEURRezerva za pošteno vrednost zemljiščRezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstevRezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentovSkupaj
Stanje 1.1.2010 17.461 3.117 -7.756 12.822
Prevrednotenje zemljišč 0 0 0 0
Prodaja zemljišč 0 0 0 0
Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem 0 0 9.758 9.758
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih fin. sredstev 0 288 0 288
Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev 0 145 0 145
Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev 0 0 0 0
Odtujitev odvisne družbe -7.777 0 0 -7.777
Nakupi neobvladujočih deležev   0 0 0
Odloženi davki 158 -50 -2.050 -1.942
Stanje 31.12.2010 9.842 3.500 -48 13.294