Print Graphic

Skupina 20: Neopredmetena sredstva

#158.620|TEUR
v TEUR20112010
Stroški razvoja 11.768 12.096
Premoženjske pravice 14.712 15.373
Blagovna znamka 61.964 61.964
Dobro ime 68.653 69.358
Neopredmetena sredstva v izdelavi 1.523 1.370
Skupaj 158.620 160.161

Neopredmetena sredstva vsebujejo predvsem blagovne znamke Atag, Etna in Pelgrim, odložene stroške razvoja in programsko opremo.

Dobro ime v višini 62.130 TEUR in poštena vrednost blagovih znamk Atag, Etna in Pelgrim v višini 61.964 TEUR je nastalo v letu 2008 pri prevzemu družbe Atag Europe BV; poleg tega je v letu 2008 nastalo še dobro ime v višini 1.617 TEUR pri nakupu večinskega deleža družbe PUBLICUS, d.o.o. Dobro ime v višini 2.030 TEUR se nanaša na nakup večinskega deleža družbe Gorenje Surovina, d.o.o., v letu 2007, dobro ime v višini 2.875 TEUR pa je nastalo v letu 2005 ob prevzemu družbe Mora Moravia, s r. o. na Češkem in družbe Gorenje Studio, d.o.o., v Srbiji.

Preizkušanje oslabitve dobrega imena in blagovnih znamk

Opravljena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena in blagovnih znamk Atag, Etna in Pelgrim, ki se nanašajo na prevzem družbe Atag Europe BV. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo Atag, ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2012 in strateškega načrta poslovanja za obdobje od leta 2013 do leta 2015. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi sta stopnja rasti prihodkov v višini 3,0 odstotkov (2010: 3,0 odstotkov) in diskontna stopnja v višini 13,31 odstotkov (2010: 12,31 odstotkov).

Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom in blagovnimi znamkami Atag, Etna in Pelgrim, zato ni potrebe po slabitvi.

Opravljena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe PUBLICUS, d.o.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo PUBLICUS, d.o.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2012 in strateškega načrta poslovanja od leta 2013 do leta 2015. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi sta stopnja rasti prihodkov v višini 3,5 odstotkov (2010: 3,0 odstotkov) in diskontna stopnja v višini 10,5 odstotkov (2010: 9,5 odstotkov).

Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot ni bistveno nižja od njene knjigovodske vrednosti vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

Opravljena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe Mora Moravia, s r.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo Mora Moravia, s r.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2012 in strateškega načrta poslovanja od leta 2013 do leta 2015. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi sta stopnja rasti prihodkov v višini 4,5 odstotkov (2010: 2,0 odstotka) in diskontna stopnja v višini 10,5 odstotkov (2010: 9,5 odstotkov).
Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

Izvedena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe Gorenje Studio, d.o.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo Gorenje Studio, d.o.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2012 in strateškega načrta poslovanja od leta 2013 do leta 2015. Glavne uporabljene predpostavke pri izračunih vrednosti pri uporabi so stopnja rasti prihodkov v višini 0,0 odstotkov (2010: 2,0 odstotka) in diskontna stopnja v višini 10,5 odstotkov (2010: 9,5 odstotkov).
Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

Izvedena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe Gorenje Surovina, d.o.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo Gorenje Surovina, d.o.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2012 in strateškega načrta poslovanja od leta 2013 do leta 2015. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi so stopnja rasti prihodkov v višini 5,0 odstotkov (2010: 3,0 odstotke) in diskontna stopnja v višini 10,5 odstotkov (2010: 9,5 odstotkov).
Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

Dobro ime v višini 705 TEUR družbe IG AP, d.o.o. je bilo ob prodaji družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o. razknjiženo v breme poslovnega izida.

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2011
v TEURStroški razvojaPremoženjske praviceBlagovna znamkaDobro imeNeopredmetena
sredstva
v izdelavi
Skupaj
Nabavna vrednost
1.1.2011
28.430 31.646 61.964 69.358 1.370 192.768
Nabava 2.115 1.446     2.818 6.379
Odtujitev družb Skupine -58 -399   -705 -16 -1.178
Odtujitve, odpisi -331 -1.068       -1.399
Drugi prenosi 1.545 1.039     -2.644 -60
Tečajne razlike -39 -138     -5 -182
Nabavna vrednost
31.12.2011
31.662 32.526 61.964 68.653 1.523 196.328
             
Popravek vrednosti
1.1.2011
16.334 16.273 0 0 0 32.607
Odtujitve družb Skupine -58 -212       -270
Odtujitve, odpisi -257 -598       -855
Amortizacija 3.921 2.510       6.431
Drugi prenosi            
Tečajne razlike -46 -159       -205
Popravek vrednosti
31.12.2011
19.894 17.814       37.708
             
Neodpisana vrednost
1.1.2011
12.096 15.373 61.964 69.358 1.370 160.161
Neodpisana vrednost 31.12.2011 11.768 14.712 61.964 68.653 1.523 158.620
Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2010
v TEURStroški razvojaPremoženjske praviceBlagovna znamkaDobro imeNeopredmetena
sredstva
v izdelavi
Skupaj
Nabavna vrednost
1.1.2010
27.379 34.113 61.964 69.358 856 193.670
Nabava 1.910 1.194     2.206 5.310
Odtujitev družb Skupine   -1.333       -1.333
Nove družbe v Skupini   380       380
Odtujitve, odpisi -1.775 -3.488       -5.263
Drugi prenosi 851 676     -1.685 -158
Tečajne razlike 66 106     -7 165
Sprememba lastništva pri skupnih podvigih -1 -2       -3
Nabavna vrednost
31.12.2010
28.430 31.646 61.964 69.358 1.370 192.768
             
Popravek vrednosti
1.1.2010
14.887 17.223 0 0 0 32.110
Odtujitve družb Skupine   -618       -618
Odtujitve, odpisi -2.096 -3.074       -5.170
Amortizacija 3.320 2.690       6.010
Drugi prenosi 94 -190       -96
Tečajne razlike 130 243       373
Sprememba lastništva pri skupnih podvigih -1 -1       -2
Popravek vrednosti
31.12.2010
16.334 16.273 0 0 0 32.607
             
Neodpisana vrednost
1.1.2010
12.492 16.890 61.964 69.358 856 161.560
Neodpisana vrednost 31.12.2010 12.096 15.373 61.964 69.358 1.370 160.161