Print Graphic

Skupina 10: Odtujitev družbe

Dne 29. 7. 2011 je stopila v veljavo pogodba o prodaji 46,5507- odstotnega deleža Gorenja, d.d., v energetski družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o.. Odprodaja družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o. je imela naslednji vpliv na posamična sredstva in obveznosti Skupine:

v TEUR2011
Nepremičnine, naprave in oprema 11.097
Neopredmetena sredstva 203
Naložbene nepremičnine 0
Finančne naložbe 3.234
Zaloge 618
Poslovne terjatve 32.384
Denar 3.412
Finančne obveznosti -21.269
Poslovne obveznosti -22.641
Rezervacije -74
Neto razlika sredstev in obveznosti 6.964
Pogodbena vrednost kupnine 10.555
Denar -3.412
Neto priliv 7.143
Vir: Podatki Skupine Gorenje