Print Graphic

Skupina 1: Poročajoča družba

Družba Gorenje, d.d., je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Partizanska 12, 3503 Velenje.

Konsolidirani računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2011, vključujejo matično družbo in njene odvisne družbe (skupaj v nadaljevanju 'Skupina'), deleže v skupaj obvladovanih družbah ter deleže v pridruženih družbah. Skupina se pretežno ukvarja s proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov.