Print Graphic

Konsolidirani izkaz finančnega položaja Skupine Gorenje

Konsolidirani izkaz finančnega položaja Skupine Gorenje
v TEURPojasnila20112010
SREDSTVA   1.251.658 1.317.754
       
Nekratkoročna sredstva   556.345 563.435
Neopredmetena sredstva 20 158.620 160.161
Nepremičnine, naprave in oprema 21 358.840 375.400
Naložbene nepremičnine 22 15.219 4.518
Nekratkoročne finančne naložbe 23 1.973 5.313
Naložbe v pridružene družbe 24 996 0
Odložene terjatve za davke 25 20.697 18.043
       
Kratkoročna sredstva   695.313 754.319
Nekratkoročna sredstva za prodajo   1 1.066
Zaloge 26 245.608 257.593
Kratkoročne finančne naložbe 27 42.317 48.002
Terjatve do kupcev 28 255.911 306.284
Druga kratkoročna sredstva 29 48.746 55.438
Terjatve za davek iz dobička   1.110 3.208
Denar in denarni ustrezniki 30 101.620 82.728
       
KAPITAL IN OBVEZNOSTI   1.251.658 1.317.754
       
Kapital  31 397.819 392.096
Osnovni kapital   66.378 66.378
Kapitalske rezerve   175.575 175.575
Zakonske in statutarne rezerve   22.719 21.990
Zadržani dobiček   115.618 107.382
Lastne delnice   -3.170 -3.170
Prevedbena rezerva   9.990 8.842
Rezerva za pošteno vrednost   8.886 13.294
Kapital lastnikov matične družbe   395.996 390.291
Kapital neobvladujočih deležev   1.823 1.805
       
Nekratkoročne obveznosti   385.330 356.027
Rezervacije 33 76.321 88.167
Odloženi prihodki 34 617 866
Odložene obveznosti za davek  25 5.933 6.062
Nekratkoročne finančne obveznosti 35 302.459 260.932
       
Kratkoročne obveznosti   468.509 569.631
Kratkoročne finančne obveznosti 36 181.649 223.015
Obveznosti do dobaviteljev 37 194.248 237.020
Druge kratkoročne obveznosti 38 90.806 106.698
Obveznosti za davek iz dobička   1.806 2.898
Vir: Podatki Skupine Gorenje