Print Graphic

Konsolidiran izkaz denarnih tokov Skupine Gorenje

Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Gorenje
v TEURPojasnila20112010
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU      
Poslovni izid  poslovnega leta   9.106 20.024
Prilagoditve za:      
- amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme  21 43.767 46.227
- amortizacijo neopredmetenih sredstev  20 6.431 6.010
- prihodke od naložbenja 18 -15.199 -12.485
- finančne odhodke 18 40.587 46.451
- prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme 13 -3.644 -2.321
- slabo ime 13 0 -13.337
- prevrednotovalne poslovne prihodke 13 -3.563 0
- odhodke za davke 19 2.006 2.448
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami   79.491 93.017
Sprememba poslovnih in drugih terjatev   10.297 -80.635
Sprememba zalog   11.344 -39.612
Sprememba rezervacij    -12.021 25.664
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti   -38.265 60.162
Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva   -28.645 -34.421
Plačane obresti   -24.194 -23.607
Plačani davek iz dobička   -4.595 -7.272
Čisti denarni tok iz poslovanja   22.057 27.717
       
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU      
Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme   7.302 6.775
Prejemki iz prodaje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo   0 5.621
Prejete obresti   3.678 3.046
Prejete dividende   118 305
Likvidacija odvisnega podjetja, brez odtujenih denarnih sredstev   10.747 0
Prodaja odvisnega podjetja, brez odtujenih denarnih sredstev    7.143 0
Nakup odvisnega podjetja, brez pridobljenih denarnih sredstev    0 1.144
Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme   -41.089 -39.358
Pridobitev naložbenih nepremičnin   -9.819 0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo   -33 -1.695
Dana posojila   9.325 -2.564
Druge naložbe   -14.246 14.341
Pridobitev neopredmetenih sredstev   -6.379 -5.310
Čisti denarni tok iz naložbenja   -33.253 -17.695
       
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU      
Odkup neobvladujočega deleža   0 -6.902
Dokapitalizacija   0 24.920
Najem (odplačilo) posojil   30.088 27.558
Čisti denarni tok iz financiranja   30.088 45.576
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov   18.892 55.598
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja   82.728 27.130
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja   101.620 82.728
Vir: Podatki Skupine Gorenje