Print Graphic

Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine Gorenje

Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine Gorenje
v TEURPojasnila20112010
Poslovni izid poslovnega leta   9.106 20.024
Drugi vseobsegajoči donos      
Sprememba poštene vrednosti zemljišč 21 -1 -7.777
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo   -135 50
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo, prenesena v poslovni izid 18 0 145
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem    -7.499 317
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid 18 2.154 0
Davek od dobička od drugega vseobsegajočega donosa  25 1.073 91
Prevedbena rezerva   1.148 -8.563
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta   -3.260 -15.737
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta   5.846 4.287
Skupaj vseobsegajoči donos lastnikov matične družbe   5.705 4.186
Skupaj vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev   141 101
Vir: Podatki Skupine Gorenje