Print Graphic

Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Gorenje

Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Gorenje
v TEUROsnovni kapitalKapitalske rezerveZakonske in statutarne rezerveZadržani dobičekLastne delnicePrevedbena rezervaRezerva za pošteno vrednostKapital lastnikov matične družbeKapital neobvladujočih deleževSkupaj
Začetno stanje 1.1.2011 66.378 175.575 21.990 107.382 -3.170 8.842 13.294 390.291 1.805 392.096
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta                    
Poslovni izid poslovnega leta       8.965       8.965 141 9.106
Skupaj drugi vseobsegajoči donos            1.148 -4.408 -3.260   -3.260
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta 0 0 0 8.965 0 1.148 -4.408 5.705 141 5.846
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu                    
Prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom                    
Dokapitalizacija               0   0
Izplačilo dividend               0   0
Oblikovanje statutarnih rezerv     729 -729       0   0
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom     729 -729       0 0 0
Spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah, ki ne povzročijo izgube obvladovanja                    
Sprememba lastniških deležev               0 -123 -123
Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah               0 -123 -123
Skupaj transakcije z lastniki 0 0 729 -729 0 0 0 0 -123 -123
Končno stanje 31.12.2011 66.378 175.575 22.719 115.618 -3.170 9.990 8.886 395.996 1.823 397.819
Vir: Podatki Skupine Gorenje
 
v TEUROsnovni kapitalKapitalske rezerveZakonske in statutarne rezerveZadržani dobičekLastne delnicePrevedbena rezervaRezerva za pošteno vrednostKapital lastnikov matične družbeKapital neobvladujočih deleževSkupaj
Začetno stanje 1.1.2010 58.546 158.487 21.697 97.788 -3.170 17.405 12.822 363.575 6.069 369.644
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta                    
Poslovni izid poslovnega leta       19.923       19.923 101 20.024
Skupaj drugi vseobsegajoči donos        -7.646   -8.563 472 -15.737   -15.737
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta 0 0 0 12.277 0 -8.563 472 4.186 101 4.287
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu                    
Prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom                    
Dokapitalizacija 7.832 17.088           24.920   24.920
Izplačilo dividend               0   0
Oblikovanje statutarnih rezerv     293 -293       0   0
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom 7.832 17.088 293 -293 0 0 0 24.920 0 24.920
Spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah, ki ne povzročijo izgube obvladovanja                    
Nakupi neobvladujočih deležev       -2.390       -2.390 -4.365 -6.755
Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah       -2.390       -2.390 -4.365 -6.755
Skupaj transakcije z lastniki 7.832 17.088 293 -2.683 0 0 0 22.530 -4.365 18.165
Končno stanje 31.12.2010 66.378 175.575 21.990 107.382 -3.170 8.842 13.294 390.291 1.805 392.096
Vir: Podatki Skupine Gorenje