Print Graphic

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Gorenje

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Gorenje
v TEURPojasnila20112010
Prihodki od prodaje 12 1.422.229 1.382.185
Sprememba vrednosti zalog   8.383 -13.510
Drugi poslovni prihodki 13 52.522 47.554
       
Kosmati donos iz poslovanja   1.483.134 1.416.229
       
Stroški blaga, materiala in storitev 14 -1.105.001 -1.040.509
Stroški dela 15 -265.850 -244.442
Amortizacija 16 -50.198 -52.237
Drugi poslovni odhodki 17 -25.576 -22.603
       
Poslovni izid iz poslovanja   36.509 56.438
       
Finančni prihodki  18 15.199 12.485
Finančni odhodki 18 -40.587 -46.451
Neto finančni odhodki 18 -25.388 -33.966
       
Finančni odhodki v pridruženih družbah   -9 0
       
Poslovni izid pred davki   11.112 22.472
       
Davek iz dobička 19 -2.006 -2.448
       
Poslovni izid poslovnega leta   9.106 20.024
 Poslovni izid neobvladujočih deležev   141 101
Poslovni izid lastnikov matične družbe   8.965 19.923
Osnovni in prilagojeni donos na delnico (v EUR) 32 0,57 1,34
Vir: Podatki Skupine Gorenje