Print Graphic

Družba 11: Stroški dela

#100.158|TEUR
v TEUR20112010
Stroški plač 70.765 73.231
Stroški socialnih zavarovanj 15.054 15.090
Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 790 1.211
Oblikovanje rezervacij za reorganiziranje 0 0
Drugi stroški dela 13.549 12.869
Skupaj 100.158 102.401

V okviru stroškov socialnih zavarovanj so izkazani stroški dodatnega prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja v višini 3.080 TEUR (leta 2010 3.012 TEUR).

Drugi stroški dela vključujejo stroške regresa za letni dopust, stroške za prehrano med delom in stroške za prevoz na delo in z dela ter nekatera izplačila zaposlenim.