Print Graphic

Izkaz poslovnega izida družbe Gorenje, d.d.

v TEURPojasnila20112010
Prihodki od prodaje 8 655.274 648.386
Sprememba vrednosti zalog   2.026 -279
Drugi poslovni prihodki 9 16.517 11.969
       
Kosmati donos iz poslovanja   673.817 660.076
       
Stroški blaga, materiala in storitev 10 -540.293 -513.289
Stroški dela 11 -100.158 -102.401
Amortizacija 12 -21.835 -26.856
Drugi poslovni odhodki 13 -4.293 -5.691
       
Poslovni izid iz poslovanja   7.238 11.839
       
Finančni prihodki   22.928 17.114
Finančni odhodki   -23.531 -27.036
Neto finančni odhodki 14 -603 -9.922
       
Poslovni izid pred davki   6.635 1.917
       
Davek iz dobička 15 653 1.008
       
Poslovni izid poslovnega leta   7.288 2.925
Osnovni in prilagojeni donos na delnico (v EUR)   0,46 0,20