Print Graphic

Uspešnost poslovanja Skupine

#35,8|milijona EUR je obsegal prosti denarni tok v letu 2011.

Skupina Gorenje se je zaradi zelo zaostrenih razmer v celotnem letu 2011, predvsem v v njegovem zadnjem četrtletju, srečevala z zmanjšanjem obsega prodaje in s spremembami njene geografske in proizvodne strukture, kar je negativno vplivalo na vse ravni dobičkonosnosti poslovanja.

Poleg obsega in strukture prodaje je na dobičkonosnost Skupine Gorenje močno vplivala rast cen surovin in materiala. Rast iz druge polovice leta 2010 se je stopnjevala do avgusta 2011 in se v nadaljevanju leta umirila na visokih ravneh iz začetka septembra 2011.

Primerljivost letnih in četrtletnih informacij o uspešnosti poslovanja v primerjavi z letom 2010 je močno okrnjena zaradi vključitve Skupine Asko v avgustu 2010 in izključitve družbe Istrabenz Gorenje v juliju 2011. Za doseganje primerljivosti so omenjene informacije vselej prikazane tudi brez učinkov vključitve Skupine Asko in izključitve družbe Istrabenz Gorenje.

Z enakimi izzivi okolja, ob zgodovinsko majhnem obsegu prodaje v prvem četrtletju leta in zaradi v začetku leta začetih aktivnosti poslovne integracije v Skupino Gorenje, se je srečala tudi Skupina Asko. Zaradi tega je v letu 2011 poslovala z negativnim čistim poslovnimi izidom, ki bo glede na načrtovane vrednosti dosegel pozitivno raven že v letu 2012.

Skupina Gorenje je z dezinvestiranjem segmenta Energetika divizije Ekologija, energetika in storitve, torej družbe Istrabenz Gorenje z njenimi odvisnimi družbami, dosegla pomemben pozitivni učinek na denarni tok in zmanjšanje zadolžitve.

Divizija Notranja oprema je v letu 2011 končala pripravljalne aktivnosti na poslovno prestrukturiranje, ki ga je začela v začetku leta 2012. S tem smo dejavnost izdelave kuhinjskega pohištva prenesli na osnovno dejavnost segmenta Dom (v letu 2011 še divizija Aparati za dom), dejavnost proizvodnje keramičnih izdelkov in drugega pohištva (vključno s kopalniškim delom) pa smo organizirali kot samostojni poslovni področji.

V letu 2011 je Skupina Gorenje dosegla pozitiven prosti denarni tok v višini 35,8 milijona evrov, od tega v zadnjem četrtletju leta v višini 67,6 milijona evrov. Prosti denarni tok v letu 2011 je pomembno presegel doseženega v letu 2010 in načrtovanega za leto 2011.