Print Graphic

Tveganja

Upravljanje s tveganji v Skupini Gorenje

 • V letu 2011 smo v Skupini Gorenje nadaljevali upravljanje tveganj po posameznih divizijah: Aparati za dom, Notranja oprema ter Ekologija, energetika in storitve.
 • Vsaka divizija je sestavljena iz treh odborov: odbora za poslovna tveganja, odbora za finančna tveganja in odbora za tveganja delovanja, tako da je Svet za upravljanje tveganj sestavljen iz devetih odborov.
 • V letu 2012 bomo sestavo Sveta za upravljanje tveganj prilagodili novi organiziranosti Skupine Gorenje, v skladu z njeno strategijo do leta 2015.
 • Na ravni posameznih odborov so bile izvedene aktivnosti za zaznavo in ovrednotenje posameznih tveganj, ki jim je Skupina Gorenje izpostavljena.
 • Zaznana tveganja so bila ovrednotena z velikostjo vpliva na načrtovani rezultat in oceno pogostnosti ali verjetnosti za nastop vpliva.
 • Ovrednotenje tveganj je omogočilo pripravo ukrepov, ki zagotavljajo, da je doseganje načrtovanega rezultata v letu 2012 izpostavljeno največ do sprejemljive ravni tveganja.
 • Na sklepnem srečanju Sveta za upravljanje tveganj so bili analizirani prepletenost posameznih tveganj in njihovi medsebojni učinki.
 • Zadnja faza upravljanja tveganj je potrditev ukrepov za obvladovanje tveganj na podlagi ocenjenih učinkov in ocenjenih stroškov ukrepov.
 • Svet za upravljanje tveganj je usmerjal in koordiniral aktivnosti ščitenja in zmanjšanja tveganj na poslovno razumljivo in sprejemljivo raven.
 • Posamezna tveganja so bila združena v skupine tveganj in uvrščena v strateški zemljevid tveganj glede na velikost škode in verjetnost za nastanek škode.
 • Ovrednotena tveganja so bila izhodišče za načrt revizijskih pregledov in revidiranje sistema notranjih kontrol.
 • Uspešnost sprejetega načrta obvladovanja tveganja bomo analizirali ob koncu vsakega četrtletja v letu 2012.

Zemljevid tveganja