Print Graphic

Pomembni dogodki po koncu poslovnega leta

Dne 3. 2. 2012 je bila izvedena 17. skupščina delničarjev Gorenja, d.d. Ključna točka dnevnega reda je bil predlog uprave in nadzornega sveta za podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do skupaj 10 % osnovnega kapitala družbe. Gorenjev največji delničar, Kapitalska družba, d.d., je k tej točki podal nasprotni predlog, ki se je od predloga uprave in nadzornega sveta razlikoval le v tem, da prednostna pravica obstoječih delničarjev v primeru odsvajanja lastnih delnic ne bi bila izključena. Z nasprotnim predlogom Kapitalske družbe sta soglašala uprava in nadzorni svet Gorenja, proti njemu pa je glasovala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki je glasovala v imenu Kapitalske družbe. Predlog je bil tako s 50,7-odstotno večino navzočih na skupščini zavrnjen.

Dne 14. 2. 2012 je Gorenje v Valjevu podpisalo memorandum, ki opredeljuje osnovna izhodišča sodelovanja ter obveznosti Republike Srbije in Gorenja v primeru širitve proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov v Valjevu, ki jo Gorenje trenutno proučuje. Memorandum ni pravno zavezujoč in zahteva še potrditev investicijskega projekta Gorenjevih organov upravljanja in pristojnih organov Republike Srbije. Skladno z izhodišči, navedenimi v memorandumu, bi Srbija Gorenjevo novo naložbo v Valjevu podprla z nepovratnimi sredstvi v višini 5‒7 milijonov evrov, Gorenje pa bi v razširjenem valjevskem obratu do konca leta 2015 odprlo 400 novih delovnih mest. Vrednost naložbe v širitev proizvodnje v Valjevu je ocenjena na približno 20 milijonov evrov.

Skupina Gorenje bo do septembra 2012 preselila proizvodnjo štedilnikov iz tovarne v Lahtiju na Finskem v svojo tovarno kuhalnih aparatov Mora Moravia na Češkem. Finska tovarna, ki jo je Skupina Gorenje pridobila ob prevzemu skandinavske Skupine Asko v letu, bo svoja vrata zaprla do julija 2012. Selitev proizvodnje s Finskega na Češko je del prestrukturiranja proizvodnih lokacij Skupine Gorenje z namenom doseganja ciljev, zastavljenih v strateškem načrtu za obdobje 2012‒2015. Lanski obseg proizvodnje je zajemal približno 53.000 štedilnikov, v tovarnah je trenutno zaposlenih 106 oseb. Selitev proizvodnje bo končana do septembra 2012, ko se bo proizvodnja štedilnikov nadaljevala v Gorenjevi tovarni Mora Moravia na Češkem. Skupina Gorenje s tem korakom optimizira proizvodne stroške na ravni Skupine Gorenje in povečuje svojo konkurenčnost.

Skupina Gorenje je 5. 3. 2012 odprla tovarno za proizvodnjo sanitarne opreme in montažo pralnih strojev v Zaječarju. Tovarna uspešno deluje od jeseni 2011 in v njej je zaposlenih 96 oseb. Do konca tega leta bo iz te tovarne na trge poslanih 70.000 pralnih strojev in 30.000 umivalnikov. Vlada Republike Srbije podpira Gorenjevo naložbo z nepovratnimi sredstvi za financiranje novih zaposlitev. Gorenje ima v Srbiji še tovarno hladilno-zamrzovalnih aparatov v Valjevu, tovarno grelnikov vode v Stari Pazovi, prodajno podjetje v Beogradu in mrežo svojih razstavno-prodajnih salonov, v katerih zaposluje več kot 1.100 oseb.