Print Graphic

Upravljanje denarnega toka in naložbe

#18,7|milijonov EUR boljši prosti denarni tok z ukrepi za uravnavanje obratnih sredstev.
Prosti denarni tok Skupine Gorenje
v MEUR20112010Sprememba
Poslovni izid poslovnega leta 9,1 20,0 -10,9
Amortizacija 50,2 52,2 -2,0
Čisti denarni tok 59,3 72,2 -12,9
Capex -47,5 -44,7 -2,8
Dezinvestiranje 4,4 4,5 -0,1
Naložbe v čista obratna sredstva 19,6 -14,2 33,8
- Sprememba zalog 12,0 -6,0 18,0
- Sprememba terjatev do kupcev 50,4 -25,3 75,7
- Sprememba obveznosti do dobaviteljev -42,8 17,1 -59,9
Prosti denarni tok 35,8 17,8 18,0
Vir: Podatki Skupine Gorenje

V letu 2011 smo ustvarili prosti denarni tok v višini 35,8 milijona evrov. Pri tem smo, zaradi poslabšanja dobičkonosnosti, dosegli nižji čisti denarni tok, a smo na drugi strani znižali naložbe v čista obratna sredstva in ga s tem pomembno izboljšali.

Naložbe

Na področju naložb smo nadaljevali politiko osredotočanja na razvoj izdelkov za dom, znotraj katerega smo razvili novi generaciji pralnih in sušilnih strojev. Poleg tega smo investirali tudi v selitev proizvodnje toplotne in ogrevalne tehnike iz Slovenije v Staro Pazovo v Srbijo in vzpostavitev nove proizvodne lokacije v Zaječarju v Srbiji. Del sredstev smo namenili tudi usklajevanju poslovne integracije Aska v Skupino Gorenje.

Največ sredstev smo namenili za naložbe v tehnično opremo (25,7 milijona evrov), zgradbe (8,8 milijona evrov) in neopredmetena sredstva (6,4 milijona evrov).

Višina naložb je bila v letu 2011 še vedno pomembno nižja od tiste v predkriznem letu 2008, ki so znašala 76,8 millijona evrov, a se je v primerjavi z letom 2010 povišala za 2,8 milijona evrov.

Dinamika gibanja naložb v čista obratna sredstva kaže na pomembne strukturne spremembe pri obvladovanju zalog in terjatev, medtem ko je gibanje obveznosti do dobaviteljev negativno vplivalo na prosti denarni tok zaradi drugačne strukture nabavnih virov in časovne / količinske dinamike nabave.

Naložbe in delež v prihodkih Skupine
 20102011
Naložbe (v MEUR)

44,7

47,5
Delež v prihodkih od prodaje (v %) 3,2 3,3
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Naložbe po divizijah

Skladno s strateško usmeritvijo osredotočanja na našo osnovno dejavnost smo v lanskem letu 85,4 odstotkov vseh naložb (40,5 milijona evrov) opravili znotraj divizije Aparati za dom, pri čemer je bila njihova struktura podobna kot na ravni celotne skupine: tehnična oprema (22,5 milijonov evrov), zgradbe (6,6 milijonov evrov) in neopredmetena sredstva (6,2 milijona evrov).

Preostanek naložb je bil na diviziji Ekologija, energetika in storitve (5,1 milijonov evrov) ter diviziji Notranja oprema (1,9 milijona evrov). Pri obeh so prevladovale naložbe v tehnično opremo.

Divizijska struktura naložb 2011
 2011
Divizija Aparati za dom 85,4%
Divizija Notranja oprema 4,0%
Divizija Ekologija, energetika in storitve 10,6%
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Divizijska struktura naložb 2010
 2010
Divizija Aparati za dom 75,8%
Divizija Notranja oprema 5,9%
Divizija Ekologija, energetika in storitve 18,3%
Vir: Podatki Skupine Gorenje