Print Graphic

Prestrukturiranje dolga

#8,6|odstotnih točk večji delež dolgoročnih in manjši delež kratkoročnih finančnih obveznosti v lanskem letu.

V letu 2012 bomo nadaljevali s projekti diverzifikacije virov financiranja. Pri tem bomo dali večjo pozornost alternativnim virom, ki so primerni zlasti v času krize. V večji meri bomo tako uporabljali prodajo terjatev ter podprli dobavitelje pri iskanju virov financiranja, z namenom podaljšanja plačilnih rokov do Gorenja. Nadaljevali bomo tudi z izboljševanjem prostega denarnega toka z ukrepi za opitmizacijo zalog in terjatev ter z aktivnostmi dezinvestiranja.

V letu 2011 smo skladno z načrti uspešno prestrukturirali del posojilnega portfelja. Delež dolgoročnih posojil se je tako povečal, kratkoročnih pa zmanjšal za 8,6 odstotne točke, kar je zelo pomembno za doseganje finančne stabilnosti.

S tem so se izboljšali tudi kazalniki likvidnosti. Kratkoročna sredstva tako kar za 48,4 odstotkov presegajo kratkoročne obveznosti, oziroma povedano drugače, kar 32,6 odstotka kratkoročnih sredstev je financiranih z dolgoročnimi viri financiranja.

Sprememba v neto finančnem dolgu
v MEUR20112010
Kratkoročne finančne obveznosti 181,6 223
Dolgoročne finančne obveznosti 302,5 260,9
Skupaj finančne obveznosti 484,1 483,9
Denar in denarni ustrezniki 101,6 82,7
Neto finančni dolg 382,5 401,2
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Struktura ročnosti finančnih obveznosti (1)
 20102011
Dolgoročne finančne obveznosti 53,9 % 62,5 %
Kratkoročne finančne obveznosti 46,1 % 37,5 %
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Struktura ročnosti finančnih obveznosti (2)
 20102011
Dolgoročne finančne obveznosti 260,9 302,5
Kratkoročne finančne obveznosti 223,0 181,6
Denar in denarni ustrezniki -83 -102
Skupaj 483,9 484,1
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Prestrukturiranja finančnih obveznosti smo se lotili v dogovoru z vsemi bankami, s katerimi sodelujemo. Največji vpliv na dosežen rezultat pa je imela sklenitev dolgoročnega posojila v obliki zadolžnice z nemško Deutsche bank v višini 100 milijonov evrov ter koriščenje 41,7 milijona evrov posojila, ki nam ga je v letu 2010 skupaj s sindikatom bank odobrila mednarodna finančna korporacija IFC.

Razploložljiva likvidna sredstva so na koncu leta 2011 znašala 206,3 milijona evrov. Nekaj več kot polovico tega zneska predstavljajo neizkoriščena posojila, preostanek pa denar in denarni ustrezniki. Razploložljiva likvidna sredstva so se v zadnjem letu sicer znižala, vendar predvsem na račun konverzije kratkoročnih okvirnih posojil v dolgoročna posojila. Ocenjujemo, da smo s tem zmanjšali tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti Skupine Gorenje.

Razpoložljiva likvidna sredstva Skupine Gorenje
v MEUR20112010
Nekoriščena posojila 104,7 149,1
Denar in denarni ustrezniki 101,6 82,7
Razpoložljiva likvidna sredstva 206,3 231,8
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Spremenljivost obrestnih mer

V začetku leta 2011 smo zaradi makroekonomskih razmer in pričakovanih sprememb variabilnih obrestnih mer povečali delež posojil s fiksno obrestno mero.

Struktura finančnih obveznosti glede na spremenljivost obrestnih mer za leto 2011
 2011
Fiksna obrestna mera 45,9%
Spremenljiva obrestna mera 54,1%
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Struktura finančnih obveznosti glede na spremenljivost obrestnih mer za leto 2010
 2011
Fiksna obrestna mera 15,0%
Spremenljiva obrestna mera 85,0%
Vir: Podatki Skupine Gorenje

V letu 2012 bomo posvetili večjo pozornost upravljanju likvidnosti na nivoju skupine kot celote. Poleg nižanja skupnega dolga bo naš pomemben cilj tudi optimiranje razmerja med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi ter razpoložljivimi denarnimi sredstvi, s čimer bomo znižali stroške financiranja skupine.

V letu 2012 bomo dodatno izboljšali ročnostno strukturo finančnih obveznosti z:

  • nadomeščanjem zapadlih dolgoročnih finančih obveznosti z dolgoročnimi viri,
  • nadaljnjim dezinvestiranjem,
  • večjim poudarkom projektnega financiranja dolgoročnih vlaganj v raziskave in razvoj,
  • optimizacijo proizvodnih lokacij ter
  • nadaljnjega optimiranja naložb v čista obratna sredstva in podobnimi ukrepi.