Print Graphic

Finančni položaj in likvidnost

#18,7|milijona EUR manjši finančni dolg.
Finančno zdravje Skupine Gorenje
v MEUR20112010
Finančni dolg 484,1 483,9
- Kratkoročni 181,6 223,0
- Dolgoročni 302,5 260,9
- V EUR 468,1 448,3
- V ostalih valutah 16,0 35,6
- S fiksno obrestno mero 222,0 72,4
- S spremeljivo obrestno mero 262,1 411,5
Celotne obveznosti 1251,7 1317,8
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Finančne obveznosti so se v letu 2011 povišale za 161 tisoč evrov (0,03 odstotka). Istočasno so se za 18,9 milijona evrov povišala sredstva na računu, tako da se je neto finančni dolg zmanjšal za 18,7 milijonov evrov (za 4,7 odstotka). Takšen rezultat nam je uspelo doseči z ukrepi za boljše upravljanje s terjatvami in zalogami ter z dezinvestiranjem.

V strukturi virov financiranja se je v letu 2011 znižal delež obveznosti do dobaviteljev, ki so se znižale za 42,8 milijonov evrov. Razlog je v optimiziranju procesa nabave v segmentu zalog materiala in blaga ter odprodaja družbe Istrabenz Gorenje. Na drugi strani se je povečal delež kapitala (na 31,8 odstotkov) in za dve odsotni točki delež finančnih obveznosti (na 38,7 odstotka).

Kazalniki finančnega zdravja Skupine Gorenje
v MEUR20112010
Kapital / celotna sredstva 0,32 0,30
Finančni dolg / EBITDA 5,58 4,45
Čisti finančni dolg / EBITDA 4,41 3,69
Current ratio 1,44 1,30
Quick ratio 0,31 0,23
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Vrednost kazalnika čisti finančni dolg / EBITDA, se je v lanskem letu kljub zmanjšanju čistega finančnega dolga poslabšala zaradi nižje dosežene ravni EBITDA. Glavni razlog za zmanjšanje EBITDA je v pretežni meri enkratni učinek prevzema Skupine Asko v letu 2010 in negativnega poslovanja divizije Notranja oprema. Asko je namreč v letu 2010 zaradi ustvarjenega slabega imena pomembno pozitivno vplival na dobičkonosnost Skupine.