Print Graphic

Dogodki, ki vplivajo na medletno primerljivost informacij iz računovodskih izkazov

|Na primerljivost poslovnih rezultatov sta v letu 2011 vplivala vključitev Skupine Asko in prodaja družbe Istrabenz Gorenje.

Učinki prodaje družbe Istrabenz Gorenje divizije Ekologija, energetika in storitve

Dne 29. 7. 2011 je začela veljati pogodba o prodaji 46,55-odstotnega deleža, ki ga je imela družba Gorenje, d.d., v energetski družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o. Skupina Gorenje je s prodajo aktivnosti poslovnega segmenta Energetika v celoti izključila iz svojih dejavnosti.

Sorazmerna izključitev družbe z njenimi odvisnimi družbami iz Skupine Gorenje je pozitivno vplivala na (1) uspešnost poslovanja Skupine Gorenje v višini 2,9 milijona evrov, kot je razvidno iz poslovnega izida, in na (2) zmanjšanje obsega zadolženosti v višini 29,6 milijona evrov iz naslova kupnine in izločitve finančnega dolga izključene družbe in njenih odvisnih družb.

Primerljivost informacij o uspešnosti poslovanja

Na primerljivost posameznih kategorij dobičkonosnosti, finančnega položaja in denarnega toka za leto 2011 sta vplivala dva zelo pomembna dogodka, ki sta se zgodila v letih 2010 in 2011:

  1. vključitev Skupine Asko, švedskega proizvajalca gospodinjskih aparatov, v Skupino Gorenje avgusta leta 2010 in
  2. prodaja lastniškega deleža v družbi Istrabenz Gorenje divizije Ekologija, energetika in storitve meseca julija 2011 (in s tem konec delovanja poslovnega segmenta Energetika).

V nadaljevanju poročila izkazujemo v (1) tabelarnih izkazih/primerjavah vselej obe informaciji, torej dejansko dosežene vrednosti posameznih kategorij in njihove primerljive vrednosti, v (2) grafičnih izkazih pa vselej le dejansko bilančno izkazane vrednosti posameznih kategorij.

Analiza poslovanja v poslovnem delu se osredotoča na dejanske razloge nastalih stanj in gibanj pred upoštevanjem učinkov vključitve Skupine Asko in prodaje družbe Istrabenz Gorenje, torej vselej na podlagi primerljivih informacij.

Za pravilno opredelitev razlogov in posledic za gibanja in stanja posameznih finančno-ekonomskih kategorij so torej ključne primerljive informacije, in ne končno izkazane v računovodskih izkazih Skupine Gorenje. Zato pri razkritjih omenjenih kategorij v poročilu vselej posebej označujemo primerljive informacije.

Primerljivost informacij z vidika dobičkonosnosti delovanja Skupine Gorenje in njenih divizij (izkaz poslovnega izida, tabela 1) smo dosegli s celotno izločitvijo učinkov Skupine Asko v letih 2010 in 2011, učinke delovanja družbe Istrabenz Gorenje z njenimi odvisnimi družbami pa smo v obeh letih upoštevali le do polletja (ekvivalentno času delovanja družbe v letu 2011 do meseca izločitve).

Podrobnosti oblikovanja primerljivih finančnih informacij z vidika dobičkonosnosti in finančnega položaja Skupine Gorenje so razkrite v okviru posameznih razkritij poslovnega dela tega poročila.

Vpliv izločitve Skupine Asko in prodaje družbe Istrabenz Gorenje na dobičkonosnost Skupine Gorenje
     primerljivo
v MEUR20112010Q4 2011Q4 201020112010Q4 2011Q4 2010
Prihodki od prodaje 1.422,2 1.382,2 362,1 416,4 1.288,1 1.221,8 331,9 323,2
= Prispevek za kritje (PK1) /  bruto marža 534,2 525,4 133,3 144,0 464,7 491,1 118,2 122,9
   PK 1 37,6% 38,0% 36,8% 34,6% 36,1% 40,2% 35,6% 38,0%
= Dodana vrednost / DV 352,6 353,1 92,8 94,4 309,8 316,8 85,9 80,3
   DV v prihodkih od prodaje 24,8% 25,5% 25,6% 22,7% 24,1% 25,9% 25,9% 24,8%
= EBITDA 86,7 108,7 24,6 25,3 85,4 91,4 28,1 22,5
   EBITDA marža 6,1% 7,9% 6,8% 6,1% 6,6% 7,5% 8,5% 7,0%
= EBIT 36,5 56,4 13,1 12,0 41,1 41,9 18,0 10,9
   EBIT marža 2,6% 4,1% 3,6% 2,9% 3,2% 3,4% 5,4% 3,4%
= Poslovni izid poslovnega leta / bilančni 9,1 20,0 1,3 3,2 11,3 4,9 3,1 1,5
   ROS 0,6% 1,4% 0,4% 0,8% 0,9% 0,4% 0,9% 0,5%
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Primerljivost informacij z vidika finančnega položaja Skupine Gorenje in njenih divizij smo dosegli z izločitvijo družbe Istrabenz Gorenje in njenih odvisnih družb v drugem polletju leta 2010. Skupina Asko je v izkazu finančnega položaja na dan 31. decembra v letu 2011 in 2010 (vključitev v avgustu 2010) že vključena v dejansko bilančno izkazanih podatkih, ki so zaradi tega popolnoma primerljivi.

Vpliv prodaje družbe Istrabenz Gorenje na finančni položaj Skupine Gorenje
   primerljivo
v MEUR201120102010
ČISTA SREDSTVA 735,0 740,0 718,4
Čista nekratkoročna sredstva 470,5 463,0 451,6
Čisti obratni kapital 264,5 277,0 266,8
Obratni kapital 551,4 623,6 590,8
Kratkoročne obveznosti -286,9 -346,6 -324,0
ČISTI INVESTIRANI KAPITAL 735,0 740,0 718,4
Lastniški kapital 397,8 392,1 385,1
Čisti dolžniški kapital 337,2 347,9 333,3
Vir: Podatki Skupine Gorenje