Print Graphic

Ukrepi za izboljšave v poslovanju

Gorenje se pri svojem poslovanju srečuje s štirimi osnovnimi težavami, ki deloma izhajajo iz značilnosti poslovnega okolja in panoge njegovega osnovnega delovanja, proizvodnje in prodaje aparatov za dom, in deloma iz njegove procesne strukturiranosti: (1) z majhno dobičkonosnostjo, (2) s slabšim obvladovanjem čistega obratnega kapitala, (3) z nepredvidljivostjo gibanja prostega denarnega toka in z (4) razmeroma veliko zadolženostjo.

Odziv nanje je mogoče neposredno razbrati iz ključnih strateških ciljev Skupine Gorenje, katerih doseganje je v funkciji skupin ukrepov na področju:

  • povečevanja obsega poslovnih aktivnosti in spremembe njihove strukture (geografske in proizvodne/storitvene),
  • krepitve sposobnosti ustvarjanja vrednosti,
  • krepitve finančne odpornosti in
  • operacionalizacije strateškega načrta s funkcionalnimi strategijami.

Ukrepi za izboljšave v poslovanju