Print Graphic

Pričakovani poslovni rezultati v strateškem obdobju

|Do leta 2015 se bomo osredotočili na svojo osrednjo dejavnost, povečali prodajo na trgih zunaj Evrope in v visoko cenovnih razredih.

Strateški časovni horizont do leta 2015

Glavni strateški cilji Skupine Gorenje ter iz njih izvedeni strateški in operativni cilji poslovanja nižjih ravni delovanja od leta 2012 do leta 2015 so zasnovani na ključnih strateških ciljih, ki so (1) finančno-poslovni, (2) tržno-marketinški in (3) cilji poslovne strukture.

Cilji poslovne strukture so cilji, ki ustvarjajo pogoje za doseganje obeh preostalih sklopov strateških ciljev. Mednje smo uvrstili (1) vpeljavo nove organizacijske strukture delovanja Skupine Gorenje, (2) vpeljavo novega poslovnega modela, (3) nadgradnjo korporacijskega upravljanja in (4) novi model upravljanja človeških virov. Pomembnost in nujnost njihovega doseganja je zelo velika, saj bi bili brez njihovega uresničevanja drugi cilji doseženi na nižjih ravneh od načrtovanih, kar bi močno spremenilo smeri razvoja Skupine Gorenje kot poslovnega sistema.

Ključni tržno-poslovni strateški cilji so poslovna nadgradnja ciljev poslovne strukture, ki soustvarjajo ključne finančno-poslovne cilje delovanja Skupine Gorenje. Načrtovano (1) osredotočenje delovanja Gorenja na temeljno dejavnost področja Aparati za dom bodo do leta 2015 njegov delež dvignili na približno 90 %. To je zelo pomembno dejstvo, ki bo močno vplivalo na naravo investiranja, dezinvestiranja, na sposobnost doseganja dobičkonosnosti in na sposobnost ustvarjanja denarnega toka v ciljnih vrednostih strateškega načrta. Povečevanje (2) prodaje zunaj Evrope nad 150 milijonov evrov do leta 2015 bo poleg zmernega vpliva na povečevanje obsega prodaje pomembneje vplivalo na dobičkonosnost tega. S tem bomo odprli tudi druge možnosti, ki bodo pomenile višanje dodane vrednosti izdelkom in nov razvojno-inovativni ciklus zanje. Najpomembnejši cilj te skupine ključnih strateških ciljev pa je zagotovo (3) povečevanje deleža blagovnih znamk/konceptov v visokih cenovnih razredih na več kot 25-odstotni delež od leta 2015. To pomeni sočasno povečevanje obsega poslovnih aktivnosti ob še močnejši dinamiki izboljševanja dobičkonosnosti izdelkov in storitev. In ob vseh naštetih ciljih razvijati ekonomijo obsega, ki bo povečevala učinkovitost delovanja proizvodnih centrov, ki bodo v portfelju Skupine Gorenje.

Z doseganjem teh ciljev bo Skupina Gorenje do leta 2015 s 3,8 % povprečne letne rasti dosegla vsaj 1,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje pri 5-odstotni EBIT marži. Takšen razvoj dobičkonosnosti ob vlaganju v osnovna sredstva (Capex) v višini do 51 milijonov evrov letno (raven leta 2015) in z načrtovanim obsegom dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja bo za Gorenje pomenil ustvarjen prosti denarni tok v letni višini 40 milijonov evrov (leto 2015). Takšen denarni tok bo omogočil pomembno razdolžitev Gorenja na raven razmerja čistega finančnega dolga in EBITDA pod vrednostjo 3,0-kratnika od leta 2014. Doseganje načrtovanih ključnih strateških finančno-poslovnih ciljev delovanja Skupine Gorenje bo Skupino Gorenje v svetovnem merilu pripeljalo in utrdilo v zgornjem delu povprečja panoge.

Pričakovani poslovni rezultati 2012-2015

Operativni časovni horizont strateškega načrta – leto 2012 2

2V izhodiščnem letu 2011 so za doseganje primerljivosti izločeni učinki prodaje podjetja Istrabenz Gorenje.

Prvo in najpomembnejše leto strateškega obdobja bo leto 2012, ki bo po mnenju analitikov za panogo vsaj enako zahtevno kot prvo krizno leto, leto 2009. To kažejo tudi napovedi obsega prodaje za prvo četrtletje leta, ki že kažejo zaostajanje za letom 2010, letom pomembnega poslovnega okrevanja Skupine Gorenje.

Cilji poslovanja za leto 2012 (v MEUR)
v MEURNačrt 20122011 primerljivo2011Sprememba N 2012 / primer. 2011
Prihodki od prodaje 1.391,4 1.317,4 1.422,2 5,6%
EBITDA 101,3 86,2 86,7 17,6%
Poslovni izid poslovnega leta 13,4 8,1 9,1 66,3%
CAPEX 47,6 47,5 47,5 0,2%
Prosti denarni tok 28,6 35,8 35,8 -20,1%
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Prodaja

V letu 2012 načrtujemo 1.391,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, od katerih bo osnovno poslovno področje Aparati za dom doseglo 1.202,4 milijona evrov in s tem 86,4-odstotni delež v celotni prodaji Skupine Gorenje (primerljivo z letom 2011 = 80,1-odstotni delež). Skupina Gorenje bo najmočneje rasla v Vzhodni Evropi, katere trgi so z vidika njihove dobičkonosnosti najpomembnejši za prodajo Gorenja. Rast prodaje preostalih področij je pridobila zagon predvsem zaradi učinka prodaje na trgih ZDA in Avstralije, na katerih je Gorenje znova začelo močneje poslovati s prevzemom Skupine Asko, švedskega proizvajalca gospodinjskih aparatov.

Skupina Gorenje načrtuje na trgih Jugovzhodne Evrope ohraniti položaj vodilne blagovne znamke s tržnimi deleži nad 50 % z odlično prepoznavnostjo in močnim ugledom. V Vzhodni Evropi bo ohranila položaj ene od vodilnih blagovnih znamk s tržnimi deleži od 4 do 30 %. Na področjih Zahodne Evrope bo ohranila položaj blagovne znamke, ki se uvršča v krog najboljših na skorajda vseh trgih; od 4-odstotnega tržnega deleža v Nemčiji do velikih tržnih deležev v državah Beneluksa nad 10 %.

Prodaja po geografskih območjih (v MEUR)
v MEURNačrt 20122011 primerljivo2011Sprememba N 2012 / primer. 2011
Zahodna Evropa 559,8 520,7 530,9 7,5%
Vzhodna Evropa 718,2 701,7 796,3 2,4%
Ostalo 113,4 95,0 95,0 19,4%
Skupaj prodaja 1.391,4 1.317,4 1.422,2 5,6%
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Dobičkonosnost prodaje

Načrtovana dobičkonosnost prodaje Gorenja na ravni razlike med prihodki od prodaje in stroški blaga in materiala (bruto marža) bo dosegla 42,1 % in bo za 4,5 odstotne točke večja od dosežene v letu 2011. Izboljšanje bruto marže bo dobičkonosnost kakovostno izboljšalo za 62,6 milijona evrov, zmanjšan obseg prodaje pa jo bo poslabšal za ‒11,2 milijona evrov; skupaj bo dobičkonosnost na tej ravni izboljšana za 51,4 milijona evrov. Kakovostno izboljšanje bruto marže bo doseženo na poslovnih področjih Ekologija in Portfeljske naložbe, slabšanje pa na področju Aparati za dom. Poslabšanje bo posledica pričakovane rasti cen surovin in materiala za 1,5 odstotka pri ohranjanju nespremenjene ravni cenovnega vrednotenja prodaje. Prenosa negativnega učinka na prodajne cene torej ne načrtujemo predvsem zaradi nevarnosti slabitve konkurenčnosti.

Ustvarjanje vrednosti

369,5 milijona evrov načrtovane ustvarjene dodane vrednosti pri 4,8-odstotni rasti že izboljšuje usmerjenost njene porabe v razvoj in razdolževanje, manj pa v porabo (stroške plač). To bo doseženo z načrtovanim izboljšanjem ekonomske produktivnosti dela, kar pomeni medletno izboljšanje razmerja med ustvarjeno dodano vrednostjo in stroški plač. Največji pozitivni učinek na ustvarjanje vrednosti pričakujemo na osnovnem poslovnem področju Aparati za dom.

Dobičkonosnost na ravni EBIT in EBITDA

Načrtovane strukturne spremembe v prodaji (geografske in proizvodne), večja sposobnost ustvarjanja vrednosti in učinki procesnih optimiranj bodo EBIT v primerjavi z letom 2011 izboljšali na raven 50,0 milijona evrov (36,8-odstotna rast) pri 3,6 EBIT marži. EBITDA bo dosegel 101,3 milijona evrov pri 7,3-odstotni EBITDA marži.

EBIT (v MEUR)
 2011 (+36,8%)2011 primerljivo (+37,1%)N 2012
EBIT (v MEUR) 36,5 36,4 50,0
Vir: Podatki Skupine Gorenje
EBIT marža
 EBIT marža (v %)
2011 2,8
N 2012 3,6
Vir: Podatki Skupine Gorenje
EBITDA (v MEUR)
 2011 (+16,8%)2011 primerljivo (+17,6%)N 2012
EBITDA (v MEUR) 86,7 86,2 101,3
Vir: Podatki Skupine Gorenje
EBITDA marža
 EBITDA in EBITDA marža
2011 6,5
N 2012 7,3
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Čista dobičkonosnost

Pričakovana raven dolga in načrtovane okoliščine financiranja bodo negativni rezultat finančnih gibanj povečale na 34,0 milijona evrov, vendar bodo izboljšave v poslovnem delu dobičkonosnosti in v manjšem obsegu ugodnejši položaj pri obdavčitvi dobička kljub temu izboljšali dobičkonosnost na ravni čistega poslovnega izida na načrtovano raven 13,4 milijona evrov pri 1,0 % ROS.

Poslovni izid poslovnega leta in ROS
 2011 (+47,2%)2011 primerljivo (+66,3%)N 2012
Poslovni izid poslovnega leta (v MEUR) 9,1 8,1 13,4
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Poslovni izid poslovnega leta in ROS
 ROS (v %)
2011 0,6
N 2012 1,0
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Prosti denarni tok

V prostem denarnem toku pričakujemo pozitivne učinke zaradi izboljšanja dobičkonosnosti poslovanja, ohranjanja naložb v dolgoročna sredstva blizu ravni leta 2011, večjega obsega dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja in izboljšav v upravljanju čistega obratnega kapitala. S temi izboljšavami bomo dosegli 28,6 milijona evrov prostega denarnega toka.

Zadolženost

Z načrtovano ravnijo čiste zadolženosti v višini 380,3 milijona evrov bomo dosegli kazalnik razmerja čistega finančnega dolga in EBITDA na ravni 3,8 in ga s tem zadržali v okviru dogovorjenih finančnih zavez.

Zadolženost in kazalnik zadolženosti (v MEUR)
v MEURNačrt 2012Sprememba vs. 20112011
Neto dolg 380,3 -0,6% 382,5
Neto dolg / EBITDA 3,8 -14,9% 4,4
Vir: Podatki Skupine Gorenje