Print Graphic

Nova strategija 2012 - 2015

Razlogi za pripravo nove strategije po dveh letih veljavnosti prejšnje

Skupina Gorenje se od konca leta 2008 spopada s pomembnimi zunanjimi in notranjimi spremembami, ki so močno vplivale na njeno poslovanje. V letu 2009 končan in potrjen strateški načrt do leta 2013 že po letu dni ni več ustrezal tako velikim spremembam, ki so jih prinesle okoliščine delovanja v razmerah finančne in gospodarske krize, zato smo že v drugi polovici leta 2010 začeli pripravljati novo strategijo. Strategijo, ki bo Gorenju omogočala poslovno pokrizno okrevanje in revitalizacijo njegovega delovanja.

Osnovni razlogi za spremembo strategije delovanja so bili naslednji:

 • Spremembe v zunanjem okolju
  Okoliščine poslovanja so se od priprave prejšnjega strateškega načrta (v začetku leta 2010) zaradi nestabilnega ekonomskega okolja, ki ga je povzročila svetovna finančna in gospodarska kriza, močno spremenile.
 • Spremembe v Skupini Gorenje
  • Skupina Gorenje je v avgustu leta 2010 prevzela Skupino Asko, švedskega proizvajalca gospodinjskih aparatov;
  • v letu 2011 je začela izvajati intenzivne aktivnosti dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja in poslovnih aktivnosti (prodaja lastniškega deleža v družbi Istrabenz Gorenje, dezinvestiranja nepremičnin v Srbiji, Franciji).
 • Prilagoditev zahtevam učinkovitega upravljanja
  Zagotovitev vsaj srednjeročnega vpliva in pogleda na uspešnost poslovanja Skupine Gorenje.

Osnovne novosti strategije za obdobje 2012–2015

Novi strateški načrt do leta 2015 prinaša zelo pomembne spremembe v organizacijskem ustroju in načinu delovanja Skupine Gorenje kot celote:

 • spreminja vizijo, poslanstvo in utrjuje že uveljavljene vrednote delovanja Gorenja,
 • vzpostavlja novo makro- in mikroorganizacijsko strukturo Gorenja,
 • spreminja poslovni model delovanja Gorenja in
 • uvaja nove, spremembam prilagojene strateške cilje delovanja Gorenja do leta 2015.


Ukrepi za izboljšave v poslovanju