Print Graphic

Trgovanje z delnicami uprave in nadzornega sveta

|Število delnic v lasti članov nadzornega sveta se v letu 2011 ni spremenilo. Zaradi odstopa dveh članov uprave (Mirjane Dimc Perko in Franca Košca) pa se je število delnic v lasti uprave zmanjšalo.
Delnice v lasti članov uprave in nadzornega sveta
 LastništvoNeto nakupi v letu
 201120102009201120102009
Nadzorni svet skupaj 3.208 3.208 4.128 - -920 -
Uroš Slavinec - - - - - -
Maja Makovec Brenčič - - - - - -
Keith Charles Miles - - - - - -
Peter Kraljič - - - - - -
Marcel van Assen - - - - - -
Bernard C. Pasquier - - - - - -
Krešimir Martinjak 115 115 115 - - -
Drago Krenker - - 920 - -920 -
Jurij Slemenik 1.738 1.738 1.738 - - -
Peter Kobal 1.355 1.355 1.355 - - -
Uprava skupaj 11.754 13.230 13.230 0 0 0
Franjo Bobinac 2.096 2.096 2.096 - - -
Drago Bahun 9.032 9.032 9.032 - - -
Franc Košec - 1.380 1.380 - - -
Mirjana Dimc Perko - 96 96 - - -
Branko Apat 626 626 626 - - -
Uroš Marolt - - - - - -
Opomba: Mandat NS za obdobje od 19.7.2010 do 19.7.2014
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Število delnic v lasti članov nadzornega sveta (3.208) se v primerjavi s stanjem 31.12.2010 ni spremenilo. Zaradi odstopa dveh članov uprave (Mirjane Dimc Perko in Franca Košca) pa se je število delnic v lasti uprave zmanjšalo s 13.230 (31.12.2010) na 11.754 delnic na koncu leta 2011, kar predstavlja 0,0739 % lastniški delež.

Za vse prejemnike notranjih informacij - torej člane uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije - veljajo skladno z zakonodajo in notranjimi pravili posebna pravila za trgovanje z delnicami Gorenja oziroma tako imenovana trgovalna okna. Trideset dni pred objavo obdobnih rezultatov ali drugih informacij, ki bi lahko vplivali na ceno delnice, omenjene osebe ne smejo trgovati z delnicami družbe. Skrb nad izvajanjem Pravilnika o notranjih informacijah ter obveščenostjo oseb glede odprtosti trgovalnih oken ima sekretar uprave.

Družba Ingor, d.o.o., & co., k.d., je imela na dan lanskega leta 794.473 delnic, kar je 4,9945-odstotni lastniški delež v Gorenju. Komanditisti, ki so vložili lastna sredstva v kapital družbe, so ožji in širši menedžment Gorenja, nekateri člani nadzornega sveta ter sindikata SKEI, družbo pa upravlja komplementar ‒ družba Ingor, d.o.o. Ta družba ni privilegirana v primerjavi z drugimi deležniki. Vsi notranji lastniki, ki imajo ali bi lahko imeli dostop do notranjih informacij, morajo dosledno spoštovati tako imenovana trgovalna okna in lahko z delnicami Gorenja trgujejo le takrat, ko je njihova informacijska podlaga izenačena z drugimi vlagatelji. V Gorenju v celoti spoštujemo načelo enakega obravnavanja vseh deležnikov.