Print Graphic

Spoštovanje kodeksa

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Gorenje, d.d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 8.12.2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, in je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze v slovenskem in angleškem jeziku, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju:

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od dne 20. 04. 2011, do dne 19. 04. 2012, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d.

Poglavje: Okvir upravljanja družb

Priporočilo 1:

Temeljni cilji družbe v statutu niso posebej zapisani, so pa vsebovani in jasno določeni v poslanstvu družbe: »Ustvarjati inovativne, oblikovalsko dovršene izdelke in storitve, ki uporabnikom prinašajo enostavnost.«

Poglavje: Razmerje med družbo in delničarji

Priporočilo 5.7:

Nadzorni svet v zvezi s politiko določanja plačil, povračil in drugih ugodnosti članov uprave v celoti sledi načelom in kriterijem Kodeksa, kot tudi aktualnim razmeram na trgu. Pri tem ocenjuje delo uprave kot celote na podlagi Meril za ugotavljanje poslovne uspešnosti Skupine Gorenje, ki jih je v ta namen sprejel nadzorni svet družbe in se je v dosedanji praksi izkazalo kot primerno.

Priporočilo 5.8:

Po dosedanji praksi je skupščina delničarjev sklepala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu hkrati, kar se je, glede na dosedanji način dela in pri tem v družbi uveljavljene visoke standarde sodelovanja obeh organov pri skupnem snovanju odgovorov na vprašanja pomembna za družbo in njen razvoj, zakonsko določene smiselno enake obravnave dolžnosti in odgovornosti njunih članov ter doseženo stopnjo zaupanja, izkazalo kot primerno.

Poglavje: Nadzorni svet

Priporočilo 8.4:

Ker družba kar v največji meri skrbi za varovanje poslovnih skrivnosti in dokumente, namenjene članom nadzornega sveta, obravnava z najvišjo mero zaupnosti, družba gradiva in sklice sej pošilja članom nadzornega sveta predvsem v fizični obliki.

Priporočilo 9:

Nadzorni svet vrednoti svoje delo in delo komisij nadzornega sveta kot celoto in ocenjuje dela posameznih članov. Nadzorni svet in njegove komisije se praviloma sestajajo v polni sestavi, vsi člani pa redno sodelujejo v razpravah ter na ta način s svojo odgovornostjo, zavzetostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k kvalitetnemu delu, zato ocenjuje, da za posamično ocenjevanje ni potrebe.

Priporočilo 13 (13.1 – 13.6):

Vprašanje ustanavljanja komisij nadzornega sveta je urejeno v Poslovniku o delu nadzornega sveta, ki ga je ta sprejel na seji dne 23.11.2010. Skladno z njim ima revizijsko komisijo, komisijo za korporacijsko upravljanje, "benchmark" komisijo in kadrovsko komisijo. Glede na to, da so člani nadzornega sveta nastopili mandat 19.7.2010 za dobo štirih let, ta še ni imenoval komisije za imenovanja.

Poglavje: Uprava

Priporočilo 16.1:

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Do 31.12.2011 so vsi člani uprave podpisali anekse k pogodbam o zaposlitvi, na podlagi katerih so imeli v povprečju 25% nižje plače, predsednik uprave pa 35% nižjo plačo glede na plačo, ki je sicer določena s pogodbo o zaposlitvi. Od 1.1.2012 dalje pa predsednik in člani uprave prejemajo plačo, ki je skladna s prvotno pogodbo o zaposlitvi in ustreza kriterijem, kot jih določa Kodeks.