Print Graphic

Skupščina delničarjev

|V letu 2011 smo organizirali 16. skupščino delničarjev, kjer je bilo zastopanih#58,98%|vseh glasovalnih pravic v kapitalu.

Skupščina delničarjev je najvišji organ upravljanja družbe, na kateri delničarji odločajo o vseh zakonsko določenih vprašanjih, pri čemer so zlasti pomembna tista o uporabi bilančnega dobička in statutarna vprašanja. Uprava skliče skupščino praviloma najmanj enkrat na leto. Vsi delničarji imajo enake pravice pri glasovanju, saj vse delnice družbe tvorijo en razred delnic, vsaka delnica pa prinaša delničarju en glas. Izjema so lastne delnice, ki skladno z veljavno zakonodajo nimajo glasovalne pravice. Običajno se skupščine udeleži med petdeset in šestdeset odstotkov kapitala.

Delničarji lahko na skupščini sodelujejo neposredno ali posredno z izbiro enega izmed predlaganih pooblaščencev, ki v skladu z zakonom zbirajo pooblastila delničarjev. Možnost posrednega sodelovanja na skupščini, ki ga omogočamo že vrsto let, je spodbuda zlasti malim delničarjem, za uresničevanje njihovih glasovalnih pravic. Na zadnji dan leta 2011 smo imeli namreč kar 19.265 delničarjev, od tega so imeli mali delničarji v lasti 39,02% kapitala. Zaradi relativno majhne naložbe v delnice zanje neposredna udeležba na skupščini običajno ni ekonomična (predvsem za tiste, ki živijo v tujini). Posredna udeležba na skupščini jim poleg glasovanja zagotavlja tudi precej boljšo obveščenost o sklicu zasedanja skupščine in vsebini odločitev, ki naj bi jih ta sprejela.

Vse informacije o skupščini delničarjev zagotavljamo na način, ki omogoča enakomerno obveščenost delničarjev in zainteresirane javnosti z objavami v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili, ter na spletnih straneh družbe, v slovenskem in angleškem jeziku. Poleg tega informacije o skupščini objavljamo tudi v dnevnem časopisu Delo.

Skupščina je zaprta za širšo javnost, tako da so s celotno vsebino oziroma njenim potekom seznanjeni samo navzoči delničarji. Sprejete sklepe javno objavimo ter v sporočilu za javnost pojasnimo tudi ostalo dogajanje na skupščini.
Uradni jezik na skupščini je slovenščina, poskrbimo pa tudi za simultano tolmačenje v angleščino oz. iz angleščine v slovenščino.

V letu 2011 smo organizirali 16. skupščino delničarjev, ki je potekala 5. julija. Prisotni delničarji so zastopali 58,98 % vseh glasovalnih pravic v kapitalu. Na njej so se seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi omenjenega poročila ter podelili upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo poslovno leto.

Delničarji so imenovali revizorja za poslovno leto 2011; podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da bilančni dobiček v višini 2.244.820,69 evrov ostane nerazporejen in glasovali v prid novih, znižanih sejnin in uvedbi letnega plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij. Izglasovan je bil tudi predlog Kapitalske družbe (KAD) da se članom nadzornega sveta plača izobraževanje, ki je nujno za opravljanje njihovega dela in je v interesu družbe ter članarina v Združenju nadzornikov Slovenije. Na 17. skupščini delničarjev, ki je potekala 3. februarja 2012, je bil ta sklep razveljavljen. Podprt je bil predlog, da bo Gorenje članom nadzornega sveta še naprej plačevalo izobraževanja, ki so nujno za opravljanje njihovega dela, ne pa tudi članarine v Združenju nadzornikov Slovenije.

Predlog o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do skupne višine 10 % osnovnega kapitala na tej skupščini ni bil izglasovan.

Izpodbojne tožbe na skupščinah 5. julija 2011 in 3. februarja 2012 niso bile napovedane.

Naslednja skupščina delničarjev bo 5. julija 2012.