Print Graphic

Revizija

Revizijo računovodskih izkazov obvladujoče in večine odvisnih družb izvaja revizijska hiša KPMG. Družba upošteva priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb o menjavi revizorja vsake tri leta. Predlog izbire revizorja za poslovno leto 2011 je pripravila revizijska komisija, nadzorni svet pa je njegovo imenovanje predlagal skupščini v potrditev.

Zunanji revizor o svojih ugotovitvah poroča upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji.

Posli krovne družbe in Skupine Gorenje z družbo KPMG Slovenija, podjetjem za revidiranje, d.o.o., in posli družb v skupini s posameznimi revizorskimi družbami so predstavljeni v pojasnilih k računovodskim izkazom.

V drugi polovici leta smo začeli postopke reorganizacije področja notranje revizije, ki zagotavlja, da se spoštujejo pravila in postopki podjetja. Osnovni cilji reorganizacije so povečanje učinkovitosti njenega delovanja s kadrovsko okrepitvijo, povečanje avtonomnosti njenega delovanja in doseganje njene odličnosti.