Print Graphic

Plačila upravi in nadzornemu svetu

|Dne 1. 1. 2011 so vsi člani uprave podpisali nov aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim so podaljšali veljavnost znižanja plač upravi, ki je bilo sprejeto kot del prvotnih protikriznih ukrepov.
Plačila upravi in nadzornemu svetu s komisijami v EUR (dodatno razkritje je razvidno iz pojasnila 39 računovodskega poročila družbe Gorenje, d.d.)
 Bruto vrednostiNeto vrednosti
 201120102009201120102009
Franjo Bobinac 172.035 190.293 249.346 85.467 93.771 120.805
Franc Košec 128.585 174.294 211.079 61.049 85.397 102.215
Branko Apat 159.141 168.469 199.015 79.542 83.743 97.675
Uroš Marolt 167.169 176.919 199.258 83.230 87.625 97.788
Marko Mrzel 132.464 - - 63.361 - -
Drago Bahun 160.532 169.972 201.861 78.191 82.473 97.054
Mirjana Dimc Perko - 171.758 195.985 - 84.232 95.278
Philip Alexander Sluiter - - 31.741 - - 23.806
Uprava skupaj 919.926 1.051.705 1.288.285 450.840 517.241 634.621
Uroš Slavinec 10.723 1.710 - 8.459 1.325 -
Maja Makovec Brenčič 11.005 2.588 - 8.678 2.006 -
Marcel Van Assen 24.085 9.329 - 18.814 7.231 -
Peter Kraljič 11.736 5.105 - 9.244 3.956 -
Keith Miles, FCA 24.523 7.989 - 19.154 6.192 -
Bernard C. Pasquier 11.969 1.796 - 9.425 1.392 -
Jurij Slemenik 9.940 5.442 4.825 7.852 4.217 3.739
Drago Krenker 11.772 7.896 6.173 9.272 6.119 4.764
Krešimir Martinjak 10.540 4.797 4.825 8.317 3.717 3.739
Peter Kobal 10.610 5.442 4.825 8.372 4.217 3.739
Aleksander Igličar 4.819 1.429 - 3.734 1.107 -
dr. Jože Zagožen - 5.128 5.930 - 3.975 4.596
Milan Podpečan - 2.726 6.716 - 2.113 5.204
mag. Peter Ješovnik - 6.481 7.157 - 5.023 5.547
Andrej Presečnik - 2.804 4.729 - 2.173 3.664
mag. Gregor Sluga - 4.990 7.257 - 3.868 5.547
Ivan Atelšek - 3.443 5.020 - 2.667 3.890
Mateja Vrankar - 573 - - 444 -
Bachtiar Djalil - 1.432 - - 1.110 -
Andraž Grahek - 1.432 - - 1.110 -
Bogomir Kovač - 573 - - 444 -
Philip Alexander Sluiter - 573 - - 444 -
Nadzorni svet skupaj 141.722 83.678 57.457 111.321 64.850 44.429
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Prejemki članov uprave so na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi iz leta 2008 sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Za obdobje od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010 so vsi člani uprave podpisali anekse k pogodbam o zaposlitvi, na podlagi katerih so imeli v povprečju 25 odstotkov nižje plače, predsednik uprave pa 35 odstotkov nižjo plačo glede na določbe pogodbe o zaposlitvi. S 1. 1. 2011 so vsi člani uprave podpisali nov aneks k pogodbi o zaposlitvi, na podlagi katerega so ponovno vzpostavili višine plač, kot so bile določene s prvim aneksom. Glede na precejšnje znižanje, so obstoječe plače z aneksom določene v fiksni obliki.

Družba nima sprejetega načrta za opcijsko nagrajevanje. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za udeležbo na seji (sejnine) in do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na seji. O dodatnih plačilih članom nadzornega sveta skupščina doslej še ni odločala. V primeru sprejetja sklepa skupščine o dodatnem plačilu za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta bi stroški bremenili tekoče poslovanje družbe.