Print Graphic

Nadzorni svet

|Visoka stopnja preglednosti poslovanja in korektno komuniciranje z delničarji in drugimi deležniki sta tudi v okolju prepoznana kot vrednota Gorenja. Pri tem ima mednarodna sestava nadzornega sveta še posebej veliko težo, saj lahko člani pri delu neposredno izkoristijo bogate mednarodne izkušnje.

Nadzorni svet poleg svojih pravic in obveznosti, kot jih določa veljavna zakonodaja, s svojim delom poskuša presegati predpisana, priporočena in dogovorjene standarde. V najvišji možni meri skrbi za uveljavljanje najvišjih standardov korporacijskega upravljanja v Skupini Gorenje. Visoka stopnja preglednosti poslovanja in korektno komuniciranje z delničarji in drugimi deležniki sta tudi v okolju prepoznana kot vrednota Gorenja. Pri tem ima mednarodna sestava nadzornega sveta še posebej veliko težo, saj lahko člani pri delu neposredno uporabijo bogate mednarodne izkušnje.

Lansko pa tudi del letošnjega leta je nadzorni svet posvetil velik poudarek sprejemu nove strategije Skupine Gorenje, ki zajema obdobje do konca leta 2015 ter izboljšavam korporativnega upravljanja. Strateški načrt bomo vsako leto prilagajali novim dejstvom, nadzorni svet pa bo skrbno spremljal uresničevanje zavez in načrtovanih aktivnosti in s tem pomembno prispeval k ustvarjanju dolgoročne vrednosti za vse deležnike.

S sprejemom Kodeksa obnašanja decembra lani in njegovo objavo na spletnih straneh družbe je nadzorni svet okrepil transparentnost ravnanja družbe, njenega poslovodstva in vseh ostalih zaposlenih. Tako tudi v težkih poslovnih razmerah namenja ustrezno pozornost korporativnemu upravljanju, kar povečuje zaupanje vseh deležnikov v družbo.
Nadzorni svet je glede vseh informacij, ki jih je prejel v javnosti in bi utegnile vplivati na poslovne odločitve vlagateljev ali zainteresirane javnosti, nemudoma zahteval pojasnila od uprave in jih venomer tudi dobil. Z namenom zaščite dobrega imena Gorenja ter skupnih poslovnih interesov se je družba v določenih primerih v medijih odzvala skladno s temeljnimi načeli korporacijskega upravljanja, veljavno zakonodajo in dobrimi praksami v svetu.

Vsi člani nadzornega sveta izpolnjujejo merilo neodvisnosti, kot ga predvideva Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Pristojnosti in zadolžitve članov so enake, le da so nekateri hkrati tudi člani nekaterih njegovih komisij. Te delujejo na podlagi veljavne zakonodaje in pooblastil nadzornega sveta.

Nadzorni svet je redno vključen v oblikovanje politike korporativnega upravljanja, ki ga tudi na podlagi predlogov njegovih članov stalno nadgrajujemo in izboljšujemo. Nadzorni svet posluje pregledno in učinkovito, kar zagotavlja z rednim javnim objavljanjem povzetkov svojih sej in sklepov.