Print Graphic

Komuniciranje s strankami in izpolnjevanje zakonskih zahtev

|Na področju okoljevarstva so slovenski mediji v 2011 objavili#249|prispevkov o Gorenju.

Komuniciranje z zainteresiranimi strankami

V letu 2011 so slovenski mediji objavili 5311 prispevkov z omenjenim Gorenjem. Okoljevarstvene tematike so bile obravnavane v sklopu 249. objav, kar znaša 4,7% vseh objav v preteklem letu.

Odstotkovna porazdelitev objav
 Porazdelitev objav
Gorenje - ostala tematika 95,3% (5.062)
Gorenje - varstvo okolja 4,7% (249)
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Mediji so o okoljevarstveni tematiki najpogosteje poročali meseca oktobra (122 prispevkov). V oktobru so mediji obširno poročali o skupni akciji Gorenje Surovine in Zeosa, v kateri so zbirali odpadno belo tehniko.

Med okoljevarstvenimi tematikami so mediji v letu 2011 namenili največ pozornosti Gorenje Surovini in Zeosu (104 prispevkov), sledijo prispevki o Zeosu (40), medtem ko sta se na tretje mesto po številu objav uvrstili podjetji Gorenje Surovina in Erico (28 objav).

Porazdelitev objav znotraj sklopa o varstvu okolja
 Porazdelitev objav
Gorenje Surovina, Zeos 41,77%
Zeos 16,06%
Erico 11,24%
Gorenje Surovina 11,24%
Gorenje Solar 9,64%
Varčni GA 6,43%
Ekologija 3,62%
Vir: Podatki Skupine Gorenje

V sklopu okoljevarstvene problematike so mediji o Gorenju poročali z nevtralnim vplivom. Nekaj (8) pozitivnih objav je bilo namenjenih akcijam hčerinskih družb Gorenja (Erico, Zeos, Gorenje Surovina).

Negativno ocenjenih objav tudi v letu 2011 nismo zasledili.

Poglejmo si še, kateri mediji so objavili največ prispevkov, povezanih z varstvom okolja.

Prvih 10 medijev po številu objav
 Število objav
RA City 95
Delo 25
Naš čas 17
RA Celje 16
Večer 15
RA Velenje 15
Finance 11
Dnevnik 8
RA SLO 1 7
TV SLO 1 5
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Omenjeni mediji so o tematiki objavili 86 % odstotkov vseh objav.

V obdobju zadnjih 6 let je bilo število okoljevarstvenih prispevkov takole razporejeno:

Število okoljevarstvenih prispevkov v zadnjih šestih letih
 Število prispevkov
2006 84
2007 77
2008 115
2009 128
2010 205
2011 249
Vir: Podatki Skupine Gorenje

V letu 2011 se je na Gorenje, d.d. obrnilo 9 skupin oz. posameznikov, ki so želeli več informacij o ravnanju z okoljem, največkrat so želeli odgovore na razne vprašalnike in ankete. V letu 2011 v Gorenju, d.d. ni bilo pritožb s strani zunanjih javnosti, v Gorenje IPC, d.o.o. pa je bila posredovana ena pritožba. Pritožba je obravnavala moteče delovanje ventilatorjev v Programu Embalaža, ki je bilo odpravljeno.

Interno komuniciranje je potekalo v obeh družbah v skladu z uveljavljeno dobro prakso (infoG, Bilten, svet delavcev, portal varstva okolja,…). Obdobno izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja je v letu 2011 potekalo po izdelanih letnih planih.

Poklicna gasilska enota Gorenje je sodelovala v vaji v okviru gasilskega poveljstva Mestne občine Velenje in na gasilski vaji v tovarni v Gorenje, d.o.o. Valjevo.

Izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev

Na osnovi spremljanja zakonskih zahtev in drugih zahtev (emisije v vodo, zrak, hrup, odpadkov, kemikalij, energentov, graditve objektov ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) s področja varstva okolja, skrbnega okoljskega pregleda delovanja družbe, rezultatov okoljskih monitoringov ter rezultatov inšpekcijskih pregledov, ocenjujemo, da je delovanje družbe Gorenje, d.d. in Gorenje IPC, d.o.o. usklajeno z zakonskimi in drugimi zahtevami, ki so podane z zahtevami ISO 14001 ter EMAS.

Izpolnjujemo z zakonom določene mejne vrednosti za področje odpadnih vod, emisij v zrak ter hrupa, ki so specifično določene za našo dejavnost. Za ostala prej našteta področja mejne vrednosti niso predpisane.

Podjetja imata pridobljena vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja: Gorenje, d.d., ima za lokacijo Velenje pridobljeno integralno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, dejavnost 2.6, za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih in kemičnih postopkov s skupnim volumnom kadi 215,4m3, lokacija Rogatec ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za izpust tehnoloških odpadnih voda in emisije v zrak, v letu 2011 pa je črna lakirnica pridobila podaljšanje vpisa v evidenco naprav HOS do 28. 10. 2016. Gorenje IPC, d.o.o., lokacija Velenje ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za izpust odpadnih tehnoloških voda v kanalizacijo. V okoljevarstvenih dovoljenjih so določeni ukrepi in zahteve za preprečevanje emisij v okolje, odvisno od vsebine dovoljenja: navedeni so ukrepi za zmanjševanje emisij, ravnanje z odpadki, učinkovito rabo energije, dopustne mejne vrednosti, zahteve za izvajanje obratovalnega monitoringa in poročanje ter pogoji obratovanja, ki jih mora izpolnjevati upravljavec zaradi varstva okolja.

Delovanje Gorenja, d.d. je v letu 2011 dvakrat preverjala okoljska inšpekcija, ki ni ugotovila nepravilnosti, zato ukrepi niso bili potrebni. V Gorenju IPC, d.o.o. inšpekcijski ogled ni bil opravljen.

EMAS